Iseteenindus

Eesti Energia seisukoht kuutasude kohta

03.10.2001

1) Energiaseaduse § 11 lg 1 sätestab:“Tarbijate varustamine energia, vedelkütuse ja võrgugaasiga peab olema pidev,kui ei ole kokku lepitud teisiti”.

Eesti Vabariigi seadused on Eesti Energialekohustuslikud, seetõttu peab Eesti Energia lisaks energia müümisele tagamatarbijale pideva võimaluse energia tarbimiseks.

 

2) Energiaturu Inspektsioon (edaspidi ETI)kontrollis enne elektrienergia tariifide kinnitamist Eesti Energia tehtavaidkulutusi ja määratles elektrivarustusega seotud põhjendatud kulutused.Põhjendatud kulutused määratles ETI kahes grupis: püsiva iseloomuga kulud jatarbitud energia kogusest sõltuvad kulud.

 

3) Püsivad kulutused on need kulud, mida EestiEnergia peab kandma võrguühenduse toimivuse tagamiseks ka siis, kui kliendid eitarbiks aastas mitte ühtegi kWh elektrit. Põhjendatud püsivaid kulutusi onEesti Energial 838,7 miljonitkrooni.

Püsivad kulutused on jagatud täpse arvestusetagamiseks kaheks:

·     kliendi liitumispunkti “mahust”(mõõdetakse liitumispunktis garanteeritud ampritega, sõltub konkreetse klienditellitud “mahust”) tulenevad kulud. Põhjendatud kulutuste maht on 746,2miljonit krooni. Ühe ampri kohta on põhjendatud kulutusi 99,6 kr (+ 18%)aastas.

·     mõõtepunktiga seotud kulud (on ühesugunekõikide klientide jaoks) . Põhjendatud kulutuste maht on 92,5 miljonit krooni.Ühe mõõtepunkti kohta 158,4 (+18%)krooni aastas.

 

4) Põhjendatud kulutustele tuginedes esitasEesti Energia tariifide taotlused ETI-le, kusjuures iga tariifi juures onmääratud, millise kvaliteediga teenust Eesti Energia kliendile tariifisnimetatud tasu eest peab osutama. Kõikides tariifides, millega Eesti Energiataotles püsivaid tasusid (kuutasu, kaitsme püsitasu, kasutusvõimsuse püsitasu),on määratletud ka tarbitud energia kogusest sõltumatud teenuse parameetrid.Nimetatud garantiid tarbijatele on esmakordsed. Varasemate tariifidega (kapraegustega) ei ole Eesti Energiale pandud kohustust tagada teenuse kvaliteetisõltumata tarbitud energia kogustest.

 

5) Kõikidele klientidele kehtestatud kuutasu20 krooni on arvutatud 14%osana ettevõtte püsivatest kulutustest. (Ettevõttelon 584 000 registreeritud mõõtepunkti ning kuutasust saadav püsiv tulu on 118,8miljonit krooni).

 

Kuutasu kaudu garanteeritavad teenuse parameetrid

Eesti Energia garanteerib tarbijateleesmakordselt järgmised tarbitud energia kogusest sõltumatud teenuse kvaliteedinäitajad:

       toitepinge ja võrgusageduse kvaliteetvastavalt EV standardile “Elektrijaotusvõrkude pinge tunnussuurused” EVS-EN50160:2000 (käesoleval ajal on Eestis madalpingevõrkude nimipinge220/380 V).

       kliendi tarbimiskoha liitumispunktielektrivarustuse ühekordne elektrikatkestus võib olla kuni 24 tundi jakalendriaasta elektrikatkestused kokku kuni 120 tundi, v.a. juhtudel, kuielektrienergia ostu-müügi ja võrguteenuse osutamise lepingus on kokku lepitudteisiti.

 

Võimalus saada ilma kuutasuta elektrit

Kui Eesti Energia ei täida teenuse kvaliteeti,siis vähendatakse makstavat kuutasu teenuse kvaliteedi rikkumisega võrdelisesmahus. Konkreetse metoodika väljatöötamiseks koostöös Tarbijakaitse Liidu jaTarbijakaitse Ametiga on juba kokku lepitud.