Iseteenindus

Eesti Energia Narva Elektrijaamad korrigeeris taastuvenergia toetuse arvutuspõhimõtet

03.03.2010
Eesti Energia Narva Elektrijaamad korrigeeris taastuvast energiaallikast toodetud elektrienergia toetuse aluseks olevat arvutuspõhimõtet. Uue põhimõtte kohaselt maksab energiatootja tagasi 2009. aasta augusti, septembri ja oktoobri taastuvenergia toodangu eest saadud toetust 2,4 miljoni krooni ulatuses. Vajadus uue põhimõtte järgi tulenes detsembrikuus Eleringi poolt tõstatatud küsimusest seoses Balti elektrijaama elektri ja soojuse koostootmisplokis toodetud taastuvenergia toetusega. Lähtuvalt Eleringi konsulteerinud Tallinna Tehnikaülikooli professor Andres Siirde metoodikast otsustati teha täpsustused Narva Elektrijaamade senisesse metoodikasse ning korrigeeritakse taotletavaid toetussummasid. Eesti Energia Narva Elektrijaamad maksab kolme sügiskuu eest enammakstud summa Eleringile veebruari toetussummadest tasaarvelduse teel tagasi. Narva Elektrijaamade juhatuse esimehe Ilmar Peterseni sõnul tekkis eriarvamus sellest, et määruses kirjeldatud toetuste arvutamise korda võib tõlgendada elektrit ja soojust koostootva energiaploki puhul mitmeti. Eesti Energia Narva Elektrijaamad nõustus senist lähenemist korrigeerima, kuid pidas ühtlasi vajalikuks vastava riikliku regulatsiooni täpsustamist. Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus nr 33 kehtestab taastuvast energiaallikast toodetava elektrienergia osakaalu määramise tingimused ja korra elektrienergia tootmisel kombineeritult taastuvast ja muust energiaallikast. Nimetatud määrus ei reguleeri erinevate kütuste jaotamist elektrienergia ja soojuse koostootmisel, vaid reguleerib ainult taastuvast energiaallikast toodetud elektrienergia osakaalu määramist taastuva ja muu energiaallika koos kasutamisel. Ave Mellik
Tootmise valdkonna kommunikatsioonijuht
Eesti Energia
Tel 71 52 210
Mob 56 637 086
[email protected]