Iseteenindus

Eesti Energia ökoloogialabor vastab ISO nõuetele

24.08.2001
Eesti Energia (EE) ökoloogialabor sai Eesti Akrediteerimiskeskuselt akrediteerimistunnistuse, mille kohaselt vastab labor EVS-EN/ISO 17025 nõuetele kui katselabor kütuste ja suitsugaaside ning töökaitsealaste mõõtmiste valdkonnas. Tunnistust aktsepteerivad kõik Euroopa Liidu liikmesriigid. Labori põhilise akrediteerimisala moodustavad suitsugaasides sisalduvate gaasiliste komponentide (O2, CO, NO, NO2 ja SO2 ) kontsentratsiooni määramine erinevate meetoditega ning kütuste väävlisisalduse ja niiskuse määramine, samuti gaasianalüsaatorite kalibreerimine. Teiseks suuremaks valdkonnaks on töökaitsealased mõõtmised. Vastavalt väljaantud tunnistusele on labor kompetentne mõõtma töökoha tolmusust, valgustatust, müra, vibratsiooni ja mikrokliimat. Ökoloogialabor tegutseb EE-s aastast 1992. Eesti Standardiamet tunnustab teda katselaborina 1997.aastast. Seal on olemas kõrge kvalifikatsiooniga personal, vajalik aparatuur ja rakendatud standardikohane kvaliteedisüsteem akrediteerimisalasse kuuluvate katsete läbiviimiseks. Labor on juba edukalt osalenud mitmetes rahvusvahelistes võrdlusmõõtmistes. Lisainfo:
Karl Saar, PhD
EE ökoloogialabori juhataja
Akadeemia tee 19, Tallinn

Kaie Saar
EE pressiesindaja