Iseteenindus

Eesti Energia kontserni 2020. aasta III kvartali tulemused

29.10.2020

Eesti Energia 2020. aasta III kvartali konsolideeritud müügitulu oli kokku 191,1 mln eurot (-5,5% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga). Kontserni kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 44,4 mln eurot (+5,3% võrreldes möödunud aasta sama perioodiga). 2020. aasta III kvartali lõppes puhaskahjumiga 8,0 mln eurot (+16,1% võrreldes möödunud aasta sama perioodiga).

Kontserni finantstulemus

Eesti Energia müügitulud langesid 2020. aasta III kvartalis peamiselt tulenevalt madalatest elektrihindadest ning elektri segmendi väiksematest müügikogustest, kui esimesel poolaastal nähtud trendid jätkusid. Võrguteenuse müügitulud olid aasta võrdluses samal tasemel tänu kõrgemale keskmisele võrguteenuse müügihinnale, kuigi tarbimismahud aasta võrdluses alanesid. Parem äritegevuse tõhusus tagas aasta baasil võrguteenuse EBITDA kasvu. Vedelkütuste äri müügitulud ja EBITDA kasvasid tänu suurematele müügikogustele. Muude toodete ja teenuste segment panustas kontserni EBITDAsse positiivselt, kuigi muude toodete ja teenuste müügitulu aasta võrdluses langes. Kontserni III kvartali EBITDA kasum aasta võrdluses kasvas tänu võrguteenuse ja vedelkütuste ära headele tulemustele. III kvartal lõppes kontsernile eelmise aastaga võrreldes väiksema puhaskahjumiga.

Elektri segment

Eesti Energia kontserni elektrienergia müügitulud langesid aastavõrdluses 19,9% võrra 84 mln euroni. Kontserni keskmine elektri müügihind oli 2020. aasta III kvartalis 50,7 €/MWh (-8,3% aastavõrdluses). Samal ajal keskmine Nord Pooli Eesti ala hind alanes eelmise aasta 48,9 €/MWh-lt tasemele 36,8 €/MWh (-24,7% aastavõrdluses). Elektrihinnad olid Põhjamaades 2020. aasta III kvartalis jätkuvalt madalatel tasemetel tulenevalt tavapärasest kõrgematest Põhjamaade (Norra ja Rootsi) hüdroressursside tasemetest. Elektri müügimaht alanes aastavõrdluses 10,9% 1,7TWh-ni. Hulgimüügi mahud olid tasemel 0,1TWh (-33,3% aastavõrdluses), jaemüügi maht alanes 1,5 TWh-ni (-8,3% aastavõrdluses). Elektri tootmismaht kasvas 0,1TWh võrra tasemele 1,1TWh (+14,7% aastavõrdluses). Eelmise aasta kolmandat kvartali elektri tootmismahte mõjutasid kolme energiaploki hooldused, mida see aasta ei olnud. Taastuvenergia tootmine kasvas III kvartalis 316GWh võrra (+37,6% aasta võrdluses), kui peamine kasv tuli suuremast biomassi (puidujäätmed, mitte pelletid) kasutusest Narva elektrijaamades põlevkivi aseainena. III kvartali tuuleolud olid soosivad, aidates koos taastuvenergia tootmisvarade hea töökindlusega kaasa kõrgemale taastuvenergia toodangule. 2020. aasta III kvartali elektri EBITDA oli 3,7 mln eurot (-65,0% aastavõrdluses). Positiivset mõju avaldasid madalamad elektrienergia ostukulud tänu kontserni suuremale oma toodangule, hooldus ja tööjõukulud. Siiski ei olnud positiivsed tegurid piisavad kompenseerimaks negatiivset mõju madalamatest elektrituru hinnast ja väiksematest mahtudest. Elektri tuletistehingute mõju omas samuti elektri EBITDAle negatiivset mõju.

Võrguteenuse segment

Eesti Energia võrguteenuse müügitulud olid 2020. aasta III kvartalis tasemel 48,5 mln eurot (-0,05% aasta võrdluses). Nagu ka 2020. aasta II kvartalis olid tarbimismahud väiksemad (-1,8% aasta võrdluses), kuid seda tasakaalustas kõrgem keskmine võrguteenuse müügihind tänu suuremale kodumajapidamiste tarbimisele. Keskmine võrguteenuse müügihind oli III kvartalis 33,5 €/MWh (+1,8% aasta võrdluses). Võrguteenuse EBITDA oli 24,3 mln eurot (+8,1% aastavõrdluses). Väiksematest tarbimismahtudest tuleneva negatiivse mõju suutsid korvata alanenud kulud seoses madalamate võrgukadudega ja väiksemad remondikulud.

Vedelkütuste segment

Kontserni vedelkütuste müügitulud ulatusid 40,8 mln euroni (+45,2% aastavõrdluses). Vedelkütuste müügikogus oli III kvartalis 137,6 tuhat tonni (+36,3% aastavõrdluses). Vedelkütuste müügitulud ja -kogus tõusid aasta võrdluses tulenevalt õli müügikoguste nihkumisest käesoleva aasta II-st kvartalist kolmandasse kvartalisse, kuivõrd õlimüügi lepingut võimaldavad meil vastavalt turuhinnale müügikoguseid kohandada. Vedelkütuste tootmismaht kasvas 2,1% eelmise aasta III kvartaliga võrreldes 115,3 tuhande tonnini. Vedelkütuste segmenti toetasid minevikus tehtud riskimaandustehingud kõrgematelt hinnatasemetelt. Eesti Energia keskmine vedelkütuste müügihind riskimaandustehingute mõju arvestamata oli 2020. aasta III kvartalis 246,6 €/t (-26,1% aasta baasil) tingituna madalamatest õli maailmaturu hindadest. Kontserni keskmine vedelkütuste müügihind koos riskimaandustehingute mõjuga oli 2020. aasta III kvartalis 297 €/t (+6,5% aasta baasil). Vedelkütuste segmendi EBITDA kasvas aastaga 55,4% 15,9 mln euroni. Positiivse mõjuga vedelkütuste EBITDA-le olid tulemus riskimaandustehingutest ja kvartali suurem müügikogus. EBITDA kasvu hoidsid tagasi alanenud keskmine müügihind ilma riskimaandustehingute mõjudeta ja püsikuludes laovarude muutuse negatiivne mõju.

Muud tooted ja teenused

EBITDA kontserni muudest toodetest ja teenustest oli 2020. aasta III kvartalis 0,5 mln eurot, võrreldes -1,1 mln euroga aastatagusel perioodil. Suurima mõjuga oli gaasi tuletistehingute väärtuse positiivne mõju.

Investeeringud

Kontserni investeeringud olid 2020. aasta III kvartalis 35,0 mln eurot (+9,4% aastavõrdluses). Suurima osa investeeringutest moodustasid investeeringud elektri jaotusvõrku summas 25,3 mln eurot (+36,7% aastavõrdluses). Suurenenud jaotusvõrgu investeeringute taga on kasvanud tootjate liitumistaotluste arv päikeseenergia tootjate poolt.

Finantseerimine, krediidireitingud ja dividendid

Kontserni raha ja raha ekvivalendid olid 2020. aasta III kvartali lõpu seisuga tasemel 129,1 mln eurot. Eesti Energial oli võimalik kasutusse võtta 30. september 2020 seisuga 590 mln euro mahus laenulepinguid, millest likviidsuslaenu lepingud moodustasid 345 mln eurot ja investeerimislaenud Euroopa Investeerimispangaga (EIB) 245 mln eurot. 2020. aasta III kvartali lõpu seisuga oli kontserni netovõlg 932 mln eurot.

Eesti Energia netovõla ja EBITDA suhtarv oli 2020. aasta III kvartali lõpus tasemel 4,2x. See on kõrgemal ettevõtte finantspoliitikas ettenähtud eesmärgist 3.5x. Eesti Energia strateegias on ette nähtud sammud finantspoliitika eesmärgiga vastavusse jõudmiseks.

III kvartali jooksul uuendasid mõlemas krediidireitingu agentuurid, Standard & Poor’s ja Moody’s, Eesti Energia krediidireitingut. Moody’s jättis krediidireitingu ja väljavaate samale tasemele, Baa3 stabiilse väljavaatega. Standard & Poor’silt jättis krediidireitingu endisele tasemel BBB-, kuid muutis väljavaate stabiilselt negatiivseks.

Väljavaade

Kontserni väljavaates ei ole toimunud muutusi võrreldes 2020. aasta II kvartaliga. Prognoosi kohaselt peaks kontserni 2020. aasta müügitulud ja EBITDA võrreldes 2019. aastaga langema (s.t vähemalt 5% langus). Investeeringute osas on oodata kasvu (vähemalt 5% kasv), kuid tulenevalt ebakindlast keskkonnast täpsustuvad lähikuudel antud plaanid. Hetke parima teadmise kohaselt kasvavad investeeringud elektrivõrku ja taastuvenergiasse, kuid hetkel suuri kinnitatud taastuvenergia investeerimisotsuseid tehtud ei ole. Põlevkivi sektoriga seotud investeeringud langevad käesoleval aastal võrreldes 2019. aastaga. Põlevkivi sektoriga seotud investeeringute kasvu on oodata järgmisel aastal, kui uue Enefit-280 õlitehasega seotud investeeringuted hakkavad mõju avaldama.

Eesti Energia avalikustab auditeeritud 2020. majandusaasta aruande kvartali tulemused 26. veebruaril 2021.

Eesti Energia teostab tuletistehinguid, et maandada elektri, CO2 kvootide ja õli hinnariski. Kontserni elektri tootmise riskimaanduspositsioonid olid 2020. aasta III kvartali lõpu seisuga 2020. aasta IV kvartaliks mahus 0,2 TWh keskmise hinnaga 38,5 EUR/MWh. Jaeturule ette müüdud elektrienergia riskimaandamistehinguid on sõlmitud 2020. aasta IV kvartaliks mahus 0,7 TWh keskmise hinnaga 37,6 €/MWh ja 2021. aastasse mahus 2,3 TWh keskmise hinnaga 35,2 €/MWh. Vedelkütuste riskimaanduspositsioonid olid 2020 aasta IV kvartaliks 87,7 tuhat tonni keskmise hinnaga 314,8 EUR/tonn ja 2021. aastaks 326,9 tuhat tonni keskmise hinnaga 306,5 EUR/tonn.

Kontserni CO2 emissioonikvootide positsioon 2020. aasta IV kvartaliks on 3,1 miljonit tonni, keskmise hinnaga 19,5 EUR/tonn ja 2021. aastaks 0,9 mln tonni, mis koosneb peamiselt tasuta saadavatest kvootidest.

Eesti Energia täielik kvartaliaruanne ja investoresitlus on kättesaadavad veebilehel.

2020 III kvartali tulemusi tutvustav investorkõne toimub 29. oktoobril kell 13.00 Tallinna aja järgi. Osalemiseks palume end registreerida. Pärast registreerumist saadetakse Teile andmed kõnega liitumiseks.

Rasmus Noormägi
Investorsuhete ja Treasury juht
Eesti Energia AS
Tel +372 465 2885
rasmus.noormagi@energia.ee