Iseteenindus

Eesti Energia kontserni 2013. aasta III kvartali auditeerimata tulemused

31.10.2013
Eesti Energia 2013. aasta III kvartali auditeerimata konsolideeritud müügitulud olid 216 miljonit eurot (+9% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga), kulumieelne ärikasum (EBITDA) 72 miljonit eurot (+1%) ja puhaskasum 42 miljonit eurot (+12%).

Majandustulemused

Kontserni müügitulu suurendas lõppenud kvartalis peamiselt kõrgem tulu elektrienergia müügist, mis kasvas võrreldes 2012. aasta III kvartaliga 12 miljonit eurot. Kasvasid nii elektrienergia müügimaht (+3,0%) kui ka keskmine hind (+9,3%), kontserni keskmine elektri müügitulu oli 46,7 €/MWh. Kuigi kontsern teenis lõppenud kvartalis võrreldes eelmise aastaga elektrimüügist oluliselt rohkem tulu , vähendasid kõrgemad kulud (muuhulgas lisandunud CO2 kulud) kokkuvõttes elektrienergia panust kontserni kasumlikkusesse. Kulud olid kõrgemad ka tänu uuele piiriületusoksjonile Eesti-Läti piiril, mille tõttu kandis kontsern III kvartalis 7 miljonit eurot täiendavat kulu. Müüdud vedelkütuste maht oli kõrgem kui 2012. aasta III kvartalis, aga madalam müügihind ja kõrgemad kulud vähendasid kontserni EBITDA kasvumäära.

Kontserni EBITDA kasvu on peamiselt toetanud kasumlikum võrguteenuse müük (+1,5 mln eurot) ja samuti kõrgem kulumieelne ärikasum teistest toodetest (kombineeritud positiivne mõju +5,4 mln eurot, peamiselt kasutatud masinate müügist ja soojuse müügist).

Peamised tegevusnäitajad

Lõppenud kvartalis müüs Eesti Energia 2,5 TWh elektrienergiat (+3% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga). Kontsern müüs 2013. aasta III kvartalis Baltikumi jaeturul klientidele kokku 1,6 TWh elektrienergiat. Eestis oli Eesti Energia kvartali keskmine turuosa 71 protsenti ning Lätis ja Leedus jõudis turuosa vastavalt 20 ja 10 protsendi tasemele koguturust. Baltikumi kogu elektriturul oli Eesti Energia turuosa hinnanguliselt 31%.

Kontserni müük elektribörsidele ja hulgimüüjatele ulatus lõppenud kvartalis tasemeni 0,9 TWh, mis on 33% rohkem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Peamiseks kasvanud müügi põhjuseks oli kõrgem elektritootmismarginaal.

Võrguteenuste müügimaht ulatus 2013. aasta esimeses kvartalis 1,3 TWh-ni (+1%), samas kui võrgukaod vähenesid aastaga 5,2 protsendini (-1 protsendipunkt).

Tootsime lõppenud kvartalis 55 tuhat tonni (aastane kasv 9%) põlevkiviõli. Põlevkivist toodetud vedelkütuste müük ulatus III kvartalis 63 tuhande tonnini (+6% võrreldes 2012. aasta III kvartaliga.

Investeeringud

2013. aasta III kvartalis investeeris Eesti Energia kokku 125 miljonit eurot, mis on 13,2% rohkem kui eelmise aasta samal perioodil.

Suurimad investeeringud tehti uue 300 MW Auvere elektrijaama ehitamiseks (63 miljonit eurot), Elektrilevi elektrivõrgu uuendamisse ja töökindlusesse (30 miljonit eurot) ja Iru jäätmeenergiaploki rajamiseks (8 miljonit eurot). Baas- ja muud investeeringud ulatusid möödunud kvartalis 23 mln euroni.

Finantseerimine ja rahavood

Kontsernil oli 2013. aasta 30. septembri seisuga võimalik kasutada 403 miljonit eurot rahalisi vahendeid (likviidsed varad 158 miljonit eurot, väljavõtmata likviidsuslaenud 150 miljonit eurot ja investeerimislaen Euroopa Investeerimispangalt 95 miljonit eurot). Eesti Energia viis lõppenud kvartalis lõpule likviidsusliinide uuendamise ja pikendamise, misläbi sõlmitud uued lepingud kehtivad kuni septembrini 2018. Oktoobris sõlmis kontsern ka uue investeerimislaenu lepingu Euroopa Investeerimispangaga mahus 100 mln eurot, millest rahastatakse Elektrilevi j võrguinvesteeringuid.

30. september 2013 seisuga olid kontserni peamiseks võlakohustuseks eurovõlakirjad tagasimaksetähtajaga 2018 ja 2020 kogumahus 600 miljonit eurot. Kontserni netovõlg oli kvartali lõpu seisuga tasemel 575 miljonit eurot. Netovõlg/EBITDA suhe oli 2,1 ja finantsvõimendus 28%.

Kontserni rahavood äritegevusest ulatusid 86 miljoni euroni, kasvades võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 66%. Äritegevuse rahavoogu suurendasid peamiselt kõrgema elektritulu ning mitterahalise CO2 eraldise koosmõju.

Väljavaade

Eesti Energia 2013. aasta 9 kuu auditeerimata konsolideeritud müügitulud olid 710 miljonit eurot (+19% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga), samas kui grupi EBITDA jõudis tasemele 217 miljonit eurot (-3%). Eesti Energia prognoosib 2013. majandusaastaks müügitulude ja EBITDA kasvu võrreldes möödunud aastaga. Kuigi tänavune õlitoodang uuest Enefit280 õlitehasest jääb käivituse viibimise tõttu varasemalt eeldatust väiksemaks, aitab kontserni kasumlikkust parandada oodatust suurem elektrienergia toodang.

Eesti Energia on 2013. aasta IV kvartalisse ette müünud 2,2 TWh elektrienergiat (keskmise hinnaga 45,7 €/MWh) ja 39 tuhat tonni vedelkütuseid (keskmise hinnaga 464 €/tonn). Kontserni 2013. aasta CO2 emissioonikulu hinnarisk on maandatud tulevikuostudega mahus 12,9 mln tonni (keskmise hinnaga 8,2 €/tonn).

Krediidireitingud

Eesti Energia krediidireitingud olid kvartali lõpu seisuga stabiilse väljavaatega BBB+ Standard & Poors’ilt ja negatiivse väljavaatega Baa1 Moody’selt.

Rohkem informatsiooni Eesti Energia 2013. aasta III kvartali auditeerimata tulemuste kohta leiate Eesti Energia kodulehelt »

Veiko Räim
Investorsuhete ja Treasury juht
Eesti Energia AS
Tel: +372 715 2884
Mobile + 372 5668 1568
veiko.raim@energia.ee