Iseteenindus

76% teadlikest vastajatest toetab investeeringuid põlevkivielektrijaamadesse

11.03.2013
Ligi pooled TNS Emori poolt läbi viidud uuringus osalenutest on teadlikud Eesti Energia investeeringutest põlevkivielektri tootmise tänapäeva nõuetega vastavusse viimiseks. Informeeritud vastajaist 76% toetab põlevkivielektrijaamadesse investeerimist.

Eesti Energia suur väljakutse on praeguse, peamiselt põlevkivil põhineva elektritootmise keskkonnasõbralikumaks muutmine ja seeläbi seniste tootmisvõimsuste pikaajaline säilitamine.

„Sel eesmärgil viime läbi mitmeid olulisi arendusprojekte. Näiteks investeerisid Narva elektrijaamad suitsugaaside väävliheitmetest puhastamisse ca 110 miljonit eurot, et muuta põlevkivist elektri tootmine keskkonnasõbralikumaks ning tagada tootmisvõimsuste säilimine ka pärast keskkonnanõuete karmistumist," räägib Eesti Energia juhatuse liige Raine Pajo.

Pajo sõnul vähendas 2012. aastal jõustunud piirang lubatud väävliemissiooni üle kahe korra – 60 000 tonnilt aastas 25 000 tonnini. Tänu uutele väävlipuhastusseadmetele vähenesid Narva elektrijaamade vääveldioksiidi heitmed välisõhku ligi kolm korda. Põlevkivist elektri tootmine muutus seadmete paigaldamisega puhtamaks ning Eesti suurima elektritootja tootmisvõimekus säilib senisel tasemel.

Samuti alustati 2012. aastal lubja doseerimise süsteemide paigaldamist, et saavutada nõutud suitsugaaside puhastustase sõltumata põletatava põlevkivi kvaliteedist. Lubjasüsteemid valmivad 2013. aastal. Aastaks 2016 paigaldatakse neljale Eesti elektrijaama energiaplokile täiendavalt ka lämmastikuheitmete vähendamise seadmed. See võimaldab alandada õhku paisatavate lämmastikoksiidide heitmeid kuni kaks korda.

Keskkonnamõjude vähendamiseks teeb Eesti Energia pidevat aktiivset koostööd teadus- ja uurimisasutustega, arendab oma tootmisprotsesse keskkonnasõbralikumaks ning panustab kaevanduspiirkondade heakorrastamisse ja taastamisse.

Jaanuaris valminud TNS Emori uuringus osales juhuvalikuga 1100 inimest vanuses 15-74 aastat.

Eliis Vennik
Eesti Energia
Pressiesindaja
eliis.vennik@energia.ee
+372 715 12 18
+372 57 830 756