Iseteenindus

Valdav enamik eelistaks kasutada kodumaist autokütust

26.02.2013
TNS Emori läbiviidud uuringust selgus, et pooled küsitletutest on kursis võimalusega toota põlevkiviõlist autokütust. Neist 70% eelistaksid Eestis toodetud autokütust importkütusele teades, et selle kvaliteet on samaväärne.

Eestimaise autokütuse tootmine on uue, detsembris valminud õlitehase Enefit280 kaugem eesmärk. Põlevkiviõli, mida kasutatakse kütusena näiteks laevatööstuses, katlamajades ja elektrijaamades on Eestis toodetud juba ligi sajand. „Enefit280 tehnoloogia baasil valmivat kütteõli on meil kavas tulevases rafineerimistehases ümber töödelda, anda talle lisaväärtust ja toota autokütuseks sobilikku Euroopa Liidu nõuetele vastavat diislit Euro5. Piltlikult öeldes on tänane põlevkiviõli tooraine rafineerimistehasele ja tulevikus toodetav põlevkividiisel on rafineerimistehase toodang," räägib Eesti Energia Õlitööstuse juhatuse esimees Igor Kond. Tema sõnul saab tulevikus Euro5 diisliks rafineerida 50-60% põlevkiviõli kogutoodangust ja see kataks kogu Eesti diislikütuse vajaduse.

Eesti Energia investeeringutest põlevkivist vedelkütuste tootmisse on kuulnud 42% Emori uuringus osalenutest. Neist teadlikest vastajatest toetab põlevkivist vedelkütuste tootmise edasist arendamist ja laiendamist 74%. „Mida efektiivsemalt suudame toorainet ära kasutada, seda tasuvam on investeering. Enefit-tehnoloogia tõhusus tuleneb sellest, et 100% kaevandatud põlevkivist on võimalik ära kasutada," ütleb Igor Kond.

Kogu orgaanilises aines sisalduv energia kasutatakse Enefit280 protsessis täielikult. Eesti Energia poolt läbiviidud katsetused kinnitavad, et ühest tonnist põlevkivist saab peale järeltöötlust ca 120 kg kvaliteetseid mootorikütuseid, millest umbes 70 kg moodustab Euro5 nõuetele vastav diisel. Põlevkivist õli eraldamisel tekkiv liigne soojus ja gaas kasutatakse täielikult ära. Jääksoojuse abil toodetakse Enefiti põlevkivitehastes ka elektrit. Protsessi jäägina tekkiv tuhk on tooraineks tsemendi tootmisel ja ehitustööstuses.

Enefit-tehnoloogiasse on koondatud tööstusliku õlitootmise kogemused, mis on saadud enam kui 100-aastase põlevkivi töötlemise ajaloo jooksul Eestis. Eesti Energia Õlitööstuse insenerid on protsessi arendamisega tegelnud rohkem kui 30 aastat. Alates 2009. aastast on Enefit280 õlitehase ehitusse investeeritud 206 miljonit eurot. Praegu on käimas rafineerimistehase rajamiseks vajaliku eelprojekti koostamine.

Eesti Energia toodab igal aastal põlevkivist enam kui miljon barrelit põlevkiviõli. Põlevkivi kaevandamise ning energia tootmise ja jaotamisega kaasnevad keskkonnamõjud, mille vähendamiseks teeb Eesti Energia aktiivset koostööd teadus- ja uurimisasutustega. Heakorrastab ja taastab kaevandusalasid, on vähendanud vee kasutamist vedelkütuste tootmisprotsessis jne.

Emori poolt läbi viidud uuringus osales juhuvalikuga 1100 inimest vanuses 15-74 aastat.

Lisainformatsioon »

Eliis Vennik
Eesti Energia
Pressiesindaja
[email protected]
+372 715 12 18
+372 57 830 756