Kuidas põlevkivi kaevandatakse?

Kui põlevkivikiht asub maapinnale lähemal kui 30 m, kaevandame seda karjääris, kui sügavamal, siis kasutame allmaakaevandamise meetodeid. Eesti Energia kaevandab kahes kaevanduses: Narva karjääris ehk pealmaakaevanduses ja Estonia allmaakaevanduses.

Uus-Kiviõli kaevandus

Eesti Energia liigub suunas, kus 40% energiast toodetakse taastuv- ja alternatiivsetest allikatest. Jätkuvalt toodetakse energiat ka põlevkivist. Energia tootmiseks vajaliku põlevkivi tagamiseks ei piisa elukaare lõpposas tegutsevatest Narva karjääridest ning Estonia kaevandusest. Seetõttu taotleb Eesti Energia kaevandamisluba, et avada Lüganuse vallas Uus-Kiviõli kaevandus. Lisainfo »

Selleks, et valla elanikud saaksid kõikidele kaevandamisega seotud küsimustele vastused, on võimalik registreeruda individuaalsele konsultatsioonile. Kohtumiseks palume täita järgmise lingi kaudu väljad:

Kairi Otsiver

Projektijuht
e-post: uus-kivioli@energia.ee
telefon: 465 3333
(E–R kell 9–17)

Tarmo All

Maavarade arendusjuht
e-post: uus-kivioli@energia.ee
telefon: 465 3333
(E–R kell 9–17)

Innovatsioon maa all

Estonia kaevanduse ammendunud kambriplokkidesse oleme rajanud kogu maailmas unikaalse maa-aluse settebasseini ja pumpla, mis võimaldavad vähendada kaevandamise keskkonnamõjusid. Tänu settebasseini suurtele mõõtmetele pikeneb kaevandusveest heljumi settimise aeg ning maapinnale juhitakse parema kvaliteediga vesi. Ühtlasi jääb ära tarvidus rajada settebassein maapinnale ehk metsa- või põllumaale. Ka hooldus- ja käitlemiskulud on maa-aluse settebasseini puhul väiksemad. Lisaks uuele maa-alusele settebasseinile on Estonia kaevanduses kasutusel viis maapealset settebasseini.

Kaevandatud põlevkivi ja varud

Sõltuvalt kasutatavaks hinnatavast põlevkivivarust ning põlevkivi kasutamise kiirusest jagub meie hinnangul Eestis kaevandatavat põlevkivi veel vähemalt 50 aastaks. Põlevkiviressursi pikaajaliseks tagamiseks arendame praeguste kaevanduste kõrval ka uute kaevanduste arendusprojekte ja uusi tehnoloogiaid, mis võimaldavad kaevandada minimaalsete kadudega.

Eestis kaevandatavat põlevkivi jagub veel vähemalt 50 aastaks.

Säästlik ressursikasutus

Kuna põlevkivi asub maapõues vaheldumisi lubjakiviga, tuleb energiatootmiseks lubjakivi põlevkivist välja sorteerida. Seda nimetatakse põlevkivi rikastamiseks. Rikastusjäägile ehk aherainele otsime uusi rakendusvõimalusi. Aherainekillustiku laialdasem kasutuselevõtt tõstaks põlevkivitööstuse lisandväärtust, kuna see on keskkonnasõbralik alternatiiv aherainemägedele. Aherainet saab eeltöödeldult või töötlemata kujul kasutada teetrasside, kergliiklusteede, metsateede, platside ja parklate rajamisel ning maastiku kujundamisel.

Korrastame kaevandatud alasid pidevalt – katame metsaga, muudame need põllumaaks või leiame aladele uue otstarbe, et tagastada need loodus- ja elukeskkonnale.

Efektiivsemad kaevandamismeetodid

Estonia kaevandusvälja kirdeservas võtsime taas kasutusele tavapärasest kamberkaevandamisest kulutõhusama kamberlaava tehnoloogia. Sel meetodil püsib maapind samuti tervikutel, kuid kaevandamine toimub korraga mitu korda pikemal, ligi 700-meetrisel töölõigul. Mujal Estonia kaevanduse territooriumil kasutame jätkuvalt kamberkaevandamise meetodit.