Toodame energiat nii taastumatutest kui taastuvatest allikatest

Eesti Energia elektrijaamad, tuulepargid ja koostootmisjaamad suudavad aastas toota kuni 12,5 TWh energiat. Eesti Energia Ida-Virumaal asuvate elektrijaamade maksimaalne aastane toodang moodustab ligikaudu 12 TWh. Sellega on võimalik katta kogu Eesti aastast elektritarbimist. Tänu Eesti Energia inseneride nutikale tööle on meie põlevkivil töötavad elektrijaamad suutelised tootma elektrit ka alternatiivsetest ja taastuvatest energiaallikatest. Näiteks Eesti Energia uusimas Auvere elektrijaamas saame põlevkivi asendada 50% ulatuses taastuva biomassiga.

Saame põlevkivist kätte võimalikult palju energiat

Õlitööstuses toodame aastas ca 400 000 tonni vedelkütuseid. Tehas töötab meie unikaalsel Enefit õli, elektri ja gaasi koostootmistehnoloogial, millega suudame energiaks pöörata üle 80% põlevkivis sisalduvast orgaanilisest ainest ja teha seda madalaimate võimalike õhuheitmetega.

Nii põlevkivi kaevandamisel kui sellest energia tootmisel tekkivatele kõrvalsaadustele, aherainele ja põlevkivituhale anname uue rakenduse ehituses ja põllumajanduses.

Kaevandame põlevkivi üha väiksema mõjuga keskkonnale

Kaevandame aastas kokku kuni 15 miljonit tonni põlevkivi. Selleks, et põlevkivi kaod ja mõju keskkonnale oleksid seejuures minimaalsed, täiustame järjepidevalt meie kaevandamistehnoloogiaid. Paigad, kus oma tööstustegevuse lõpetame, korrastame ning anname loodusele ja kogukonnale tagasi. Nii oleme näiteks istutanud metsa ca 14 000 hektarile endistele karjäärialadele ja loonud Aidus võimalused veespordi harrastamiseks.

Arendame oma tootmistehnoloogiaid

Meie insenerid teevad iga päev tööd selle nimel, et Eesti Energia energiatootmises kasutatavad tehnoloogiad oleksid veelgi efektiivsemad ja keskkonnasäästlikumad. Täiustame näiteks õlitootmise tehnoloogiaid selliselt, et meil oleks võimalik toota rohkem kõrgema kvaliteediga vedelkütuseid, sest nende kõrgem turuhind tähendab meile parema kasumlikkust õlitootmisel. Elektritootmises tehtavad arendused võimaldavad aga võtta kasutusele üha rohkem alternatiivseid energiaallikaid nagu hakkepuit, turvas, kivisüsi, rehvihake ning põlevkivigaas.

Jagame põlevkivialast teadmist üle maailma

Meie põlevkivi kaevandamise ja töötlemise teadmised on hinnas ka mujal maailmas. Oleme Jordaanias ette valmistanud põlevkivikarjääri rajamise ja elektrijaama ehituse, mis katab 10% Jordaania elektrivajadusest.