Väiketootja

TOOTMISSEADME NETOVÕIMSUS KUNI 1000 KW

Väiketootja on elektritootja, kes toodab elektrit oma ettevõtte või kodu tarbeks tootmisseadmete abil, mille netovõimsus on kuni 1000 kW. Tavapäraselt jääb kodus või äris kasutatavate tootmisseadmete võimsus alla 200 kW. Juhul, kui teie tootmisseadme võimsus on suurem kui 200 kW, tuleb taotleda Konkurentsiametilt elektrienergia tootmiseks tegevusluba.

Selleks, et ise elektrienergiat toota, on vajalik hankida vajalikud tootmisseadmed ning sõlmida võrguettevõtjaga võrguleping ning väiketootja liitumisleping. Võrguettevõte paigaldab ja seadistab vajalikud mõõteseadmed, et mõõta võrgust võetud ja võrku antud energiakoguseid.

Tootmisest üle jäänud elektrienergia müümiseks on vajalik sõlmida ka väiketootja energialeping. Energialepingut saab sõlmida vaid sama energiamüüjaga, kelle käest enda tarbeks elektrit ostate. Kui annate elektrienergiat võrku ilma energialepinguta, võtab võrguettevõtja, kelle võrguga teie elektritootmisseade on ühendatud, selle vastu tasuta.

Väiketootja energialeping kehtib koos tarbimislepinguga. Elektrienergia tarbimislepingu lõpetamisel energiamüüjaga lõpeb ka energialeping.

Väiketootja pakett

Väiketootja energialepingu alusel garanteerib Eesti Energia, et ostame kokkulepitud perioodi ja hinna alusel kogu teie poolt toodetud ja võrku antud elektri. Väiketootjatelt ostab Eesti Energia elektrienergia elektribörsi Nord Pool Spoti hindade alusel, millest lahutatakse lepingus kokku lepitud marginaal.

Eesti Energia väiketootja energialepingu aluseks on Muutuv pakett miinus marginaal. Väiketootmisel soovitame ka tarbimislepingu paketiks valida Muutuva paketi, siis toimub nii tarbimine kui tootmine sarnasel hinnastustingimusel.Arveldamine »

Suurtootja

TOOTMISSEADMETE VÕIMSUS ENAM KUI 1000 KW

Suurtootja on elektritootja, kes toodab elektrit eesmärgiga seda müüa ning kelle tootmisseadmete võimsus on suurem kui 1000 kW. Elektrienergia müümiseks on vaja ühendada tootmisseade elektrivõrguga ning sõlmitud peab olema võrguleping võrguettevõtjaga, kelle elektrivõrku on tootmisseade ühendatud.

Alla 5 MW võimsusega tootmisseadme liitumiseks elektrivõrguga võtke ühendust oma piirkonna jaotusvõrguettevõtjaga. Üle 5 MW võimsusega tootmisseadme liitumiseks elektrivõrguga võtke ühendust põhivõrguettevõtjaga Elering.

Toodetud elektrienergia müümiseks Eesti Energiale tuleb eelnevalt sõlmida leping. Meie elektriostu hinnad sõltuvad CO2 turuhinnast, ostetava elektrienergia mahust ja ostetava elektri koguse prognoosimise täpsusest.

NB! Kui annate elektrienergiat võrku ilma müügilepinguta, võtab võrguettevõtja, kelle võrguga teie elektritootmisseade on ühendatud, selle vastu tasuta. Elektrilepingute sõlmimise eeldus on kehtiv väiketootja võrguleping. Võrguga liitumise ja võrgulepingu sõlmimise infot saate oma piirkonna võrguettevõtjalt. Kui teie tootmisseadme võimsus on 200 kW ja rohkem, tuleb taotleda Konkurentsiametilt elektrienergia tootmiseks tegevusluba.