Avaleht  »  Eesti Energiast »  Organisatsioon »  Kaevandused » 

Kaevandused

Eesti Energia tegeleb põlevkivi kaevandamisega, et varustada elektri- ja õlitootjaid kütuse ja toorainega. Selleks, et kaevandada võimalikult säästvalt ja jätkusuutlikult, kasutame ära ka põlevkivi rikastamisjääke, suunates need ehitusmaterjalide tootmisse ja killustikuna teedeehitusse.

Ettevõttel on kaks kaevandust (Estonia kaevandus ja Narva karjäär) ning raudteeveoga tegelev üksus.

Ettevõtte toodang oli 2012 aastal pea 17 miljonit tonni. Suurem osa ettevõtte toodangust müüakse kontsernisiseselt Eesti Energia elektrijaamadele ja õlitööstusele. Tootmisprotsesside parandamisse investeeriti 2012 aastal üle 31 miljoni euro.

2016. aastal möödub 100 aastat põlevkivi tööstusliku kaevandamise algusest Eestis. Energiatootmise tooraine tagamiseks tulevikus oleme alustanud ettevalmistusi uue kaevanduse, nn Uus-Kiviõli kaevanduse rajamiseks.

Eesti põlevkivivarud kuuluvad riigile ja asuvad üleriigilise tähtsusega maardlas. Riik on põlevkivi kaevandamiseks karjäärile või kaevandusele andnud kaevandamisloa ja määranud vastava maapõue osa ehk mäeeraldise. Kaevevälja suurus võib olla sadakond ruutkilomeetrit ja mäeeraldis sisaldada mitusada miljonit tonni põlevkivi. Karjääril on kaevandamiseks vajalik ka täielik maaeraldus, allmaakaevandamisel on maaeraldusi vaja ainult kaevandamisega seotud infrastruktuuriobjektide paigutamiseks. Kaevandamise kord ja tingimused on kindlaks määratud kaevandamisloas ning mitmetes keskkonnakaitset, tööohutust ja tervisekaitset käsitlevates õigusaktides.

Meie tegevused:
pealmaakaevandamine
allmaakaevandamine
põlevkivi transport
killustik

 

Killustiku müük »
Uus kaevandus »
Vanaküla karjääriväljade KMH aruanne »

Eesti Energia Kaevandused AS
41533 Jõhvi, Jaama tn 10
Juhatuse esimehe assistent: +372 336 4850
Sekretärid: +372 336 4801, +372 336 4802
Faks: +372 336 4803, +372 336 4804
E-post: kaevandused@energia.ee
Killustiku müük: tel +372 336 4825

Juhatus:
Veljo Aleksandrov, juhatuse esimees
Erik Väli, tootmisdirektor, juhatuse liige
Toomas Põld, logistikadirektor, juhatuse liige

Põhiüksuste juhid:
Valeri Abramov, pealmaatööde juht
Rein Kaarlõp, allmaatööde juht
Toomas Põld, Logistikaettevõtte direktor

Nõukogu:
Raine Pajo
Toomas Luman
Sandor Liive
Margus Kaasik
Margus Rink


Kommunikatsioon:
Monika Kopti
Põlevkivi kommunikatsioonijuht
Tel: +372 71 52 234
mob: +372 521 2602
E-post: monika.kopti@energia.ee

Üksuste asukohad ja kontaktandmed:

Estonia kaevandus

Narva karjäär

Eesti Energia Kaevandused ASi Logistikaettevõte

Keskkonnainfo »