Kaspar Liibert, TTÜ elektroenergeetika magister ja Eesti Energia kontserni kuuluva Elektrilevi automaatika spetsialist:

Elektri tootmine, ülekandmine ja jaotamine ei ole ammu enam ainult generaatorid, liinid ja trafod. Energiaettevõtted täis digitaalset tehnikat on saamas suurte andmekogustega „infopangaks". Kogutud andmete abil on võimalik optimeerida ettevõtete tööd, aga ka parendada pakutavaid teenuseid ja tooteid ning kaasata tarbijaid.

Stipendiumid

Kahel viimasel õppeaastal oleme toetanud Eesti koolide kutsehariduse, bakalaureuse- ja magistriõppe õppureid kokku 13 060 euroga.

Lisainfo ja kandideerimine

Ideedele hoogu Insenergia fondiga

Insenergia fondi eesmärk on toetada algatusi, mis edendavad, populariseerivad ja integreerivad inseneriõpet energeetikast infotehnoloogiani. Just insenergia-valdkonnas vajame tulevikus uusi tegijaid kõige rohkem. 2017. aastal projektide taotlusvoor on lõppenud.

Fondi toetatav algatus peab olema seotud fondi eesmärgiga, laia mõjuulatusega ning Eesti Energiat sisuliselt kaasav ja meie nähtavust projekti sihtrühmas suurendav.

Taotluse saavad esitada koolid, ülikoolid, tudengiühendused ja mittetulundusühingud.

Toetatavad tegevused: õppematerjalide väljatöötamine ja arendamine, õppekäikude korraldamine, teaduslaagrite või -ringide läbiviimine, erialatrükiste väljatöötamine, eriala ja valdkonna ameteid tutvustavate seminaride ja õppepäevade vms korraldamine. Oodatud on ka kõik teised lennukad ideed*, mis toetavad fondi eesmärke.

Üldjuhul fondist ei toetata toitlustuskulusid, tööjõukulusid ja tegevusi, millest saab kasu ainult üksikisik.

*Õppetööks vajalike seadmete (sh arvutiprogrammid, tehnilised vahendid jm) soetamist toetatakse maksimaalselt 50% ulatuses seadme kogusummast.

  • Taotluste esitamise aeg: 7.11.2016 - 27.11.2016
  • Tulemustest teavitamine: 21.12.2016
  • Lepingu sõlmimine: 22.12.2016 – 31.01.2017
  • Toetatud tegevuse toimumise periood: 2017. aasta
  • Lõpparuande esitamise tähtaeg: 15.12.2017

Toetuse maksame välja lõpparuande alusel pärast toetatava tegevuse toimumist või koostatud materjali valmimist. 2017. aasta projektide lõpparuande esitamise tähtaeg on 15.12.2017.

2017. aastal toetasime projekti Avatud robootika platvormi ROS tutvustamine Eesti õpilaste, üliõpilaste ja ettevõtjate seas (AvaROS); õppematerjalide koostamist füüsika kursuse "Energia" teemade õpetamiseks koolides; TÜ Narva kolledži Progeklubi labori loomist; Inseneri algõpet Kadrina Keskkoolis ja inseneriõppe proovikivi võistluse CADrina korraldamist.

Lõpparuande vorm

Teadmised praktilisest kogemusest

Soovime noorte õpingutele kaasa aidata ja motiveerida neid valitud eriala võimalikult heal tasemel omandama. Selleks oleme koos ülikoolidega käivitanud mitmeid projekte. Arendame koostööd teadus- ja arendustegevuse ning taseme- ja täiendõppe vallas meile oluliste õppeasutustega.

Korraldame energeetikaõpet mitmekesistavaid õppekäike Eesti Energia objektidele, näiteks Narva elektrijaamadesse, Õlitööstusesse, Narva karjääri, Iru elektrijaama, Narva ja Paldiski tuuleparki. Õppekäigust huvitatud õppejõududel palume saata taotlus (doc) aadressil anna.medvedeva@energia.ee.

Peagi on Tartu Ülikooli reaalalade tudengitel võimalik sooritada Eesti Energiaga seotud projektipõhist praktikat. Noored lahendavad reaalsetes töösituatsioonides tekkivaid olukordi ja teevad koostööd meie oma ala parimatega, täiendades oma erialateadmisi ja arendades meeskonnatööks vajalikke oskusi.

Üle aasta korraldame koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga kursust „Energiasüsteemi strateegiline arendamine", kus nii Eesti Energia valdkondade juhid kui ka teised tipp-praktikud tutvustavad strateegilise juhtimise väljakutseid energeetikas. Järgmine kursus saab avalöögi juba 6. septembril. Kursuse raames saab detsembri keskpaigani kuulata nii mitmete meie juhtide kui ka teiste energeetikasektori tippekspertide loenguid valdkonna väljakutsetest ja arengutest. Oodatud on kõik huvilised bakalaureustest doktorantide ja vabakuulajateni. Tule kuulama ning hoia end energeetikasektori käekäiguga kursis!

Energiasüsteemi strateegilise arendamise kursus

Üle aasta korraldame koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga kursust „Energiasüsteemi strateegiline arendamine", kus nii Eesti Energia valdkondade juhid kui ka teised tipp-praktikud tutvustavad strateegilise juhtimise väljakutseid energeetikas. Järgmine kursus saab avalöögi juba 6. septembril. Kursuse raames saab detsembri keskpaigani kuulata nii mitmete meie juhtide kui ka teiste energeetikasektori tippekspertide loenguid valdkonna väljakutsetest ja arengutest. Oodatud on kõik huvilised bakalaureustest doktorantide ja vabakuulajateni. Tule kuulama ning hoia end energeetikasektori käekäiguga kursis!

06.09.2017 ja 13.09.2017

Strateegiline arendamine energeetikas

Raine Pajo, Eesti Energia juhatuse liige

20.09.2017

Digitaliseerimise väljakutsed ja võimalused energeetikasektoris

Agnes Roos, Eesti Energia äri- ja infotehnoloogia juht

27.09.2017

Energiakaubanduse väljakutsed

Veiko Räim, Eesti Energia energiakaubanduse juht

04.10.2017

Euroopa Liidu "Puhta energia pakett" ja selle mõju tuleviku energiaturgude korraldusele

Ando Leppiman, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsler

11.10.2017

Nuclear power development in Nordic area – Fennovoima project

Janne Liuko, Fennovoima OY Licensing Manager (Soome)

18.10.2017

Integration of electricity markets of Nordic/Baltic and Europe

Jukka Ruusunen, Fingrid OYJ President and CEO (Soome)

25.10.2017

Eesti Energia muutuvas energiamaailmas

Hando Sutter, Eesti Energia juhatuse esimees

01.11.2017

Konkurentsiameti roll energiaettevõtete regulatsioonis

Märt Ots, Konkurentsiameti peadirektor

08.11.2017

Electricity market development in Nordic/Baltic and Russia

Simon-Erik Ollus, Fortum OYJ Vice President Trading and Asset Optimisation (Soome)

15.11.2017

Arutelu Euroopa elektri- ja gaasimajanduse tulevikust vaatega Eestile

Taavi Veskimägi, Eleringi juhatuse esimees

22.11.2017

Arengud jaotusvõrkudes

Jaanus Tiisvend, Elektrilevi juhatuse esimees

29.11.2017

Benefits of regional system interdependence and aligned strategies

Daivis Virbickas, Litgrid AB juhatuse liige (Leedu)

06.12.2017

Arengud maailma vedelkütuste ja põlevkiviõli tootmise vallas

Indrek Aarna, Eesti Energia arendusjuht

13.12.2017

Taastuvenergia perspektiiv ja väljakutsed

Aavo Kärmas, Enefit Taastuvenergia juhatuse esimees

11.01.2018

Ekskursioon Ida-Virumaal

Energiatootmine (tuulepark, õli ja elektri tootmine)

Energiamaailma avastamine

Energia Avastuskeskus

Aitasime kaasa Energia Avastuskeskuse taasavamisele. Tegemist on Euroopas ainulaadse energia- ja loodusteaduste teemadele keskenduva koguperekeskusega. Ootame sinna aastas ligi 80 000 väikest ja suurt avastajat, kel on võimalus panna käed külge, katsetada ja kogeda teadusmaailma kokku 95 püsieksponaadil kaheksal eri teemal.

www.energiakeskus.ee

Energiasäästu õppematerjalid

Koostöös õpetajatega oleme loonud 3.–4. klasside õpilastele põnevad õppematerjalid koduse energiasäästu põhitõdede kohta, et tõsta alg- ja põhikooliõpilaste teadlikkust säästvast tarbimisest. Neid materjale saab kasutada erinevates ainetundides.

Energiasäästu tund »
Energiasäästu tunni kava »
Tööleht »
Töövihikud koolilastele »

Eesti Kaevandusmuuseum

Oleme toetanud Eesti põlevkivi lugu tutvustava interaktiivse teemakeskuse loomist. Kohtla kaevanduspark-muuseumi näitus aitab suurendada väikestes külalistes huvi reaalteaduste vastu ja seeläbi kasvatada Eestile olulisi tulevikuinsenere.

www.kaevandusmuuseum.ee

Tagasi kooli

Meie spetsialistid ja juhid annavad igal aastal koolides mitukümmend külalistundi. Jagades ka omaenda karjäärilugu, räägivad nad energeetikavaldkonna arengust. Käesoleval aastal annavad Eesti Energia töötajad üheskoos 100 külalistundi, millega tähistatakse ühtlasi põlevkivi kaevandamise 100. sünnipäeva.

www.tagasikooli.ee