Kaspar Liibert, TTÜ elektroenergeetika magister ja Eesti Energia kontserni kuuluva Elektrilevi automaatika spetsialist:

Elektri tootmine, ülekandmine ja jaotamine ei ole ammu enam ainult generaatorid, liinid ja trafod. Energiaettevõtted täis digitaalset tehnikat on saamas suurte andmekogustega „infopangaks". Kogutud andmete abil on võimalik optimeerida ettevõtete tööd, aga ka parendada pakutavaid teenuseid ja tooteid ning kaasata tarbijaid.

Stipendiumid

Eesti Energia stipendiumid innustavad IT- ja tehnoloogiatudengeid ning kutsekoolide õpilasi

Kõrg- ja rakenduskõrgharidus

Toetame bakalaureuse- magistri või rakenduskõrghariduse IT- ja tehnoloogia õppekava-de üliõpilasi 1500-2000 eurose stipendiumiga. Kõrghariduse stipendiumi 2019/2020. õppeaasta taotlusi ootame e-kirja teel märksõnaga „Stipendium" aadressile praktika@energia.ee hiljemalt 31. oktoobriks 2019.

Stipendiaadile pakume:

 • erialast praktikat ja personaalset juhendamist;
 • lõputöö teemat ja selle juhendamist;
 • võimalust varjutada tippspetsialiste;
 • võimalust osaleda erialastel koolitustel.

Stipendiumi taotlemiseks esita:

 • motivatsioonikiri teemal "Millised innovaatilised lähenemised peab Eesti Energia kasutusele võtma?" (pikkus A4);
 • Curriculum Vitae (CV);
 • õpitulemuste väljavõte.

Küsimuste korral võta ühendust Eesti Energia värbamise ja välisejärelkasvu juhiga Natalja Horohordina, tel +372 5343 1193

Kutseharidus

Toetame tehnoloogia kutseõppe erialade õpilasi 500 eurose stipendiumiga. Kutsehariduse stipendiumi konkurss ja kandideerimine toimub iga aasta veebruaris.

Sul on küsimusi stipendiumite kohta? Palun võta meiega ühendust praktika@energia.ee

Ideedele hoogu Insenergia fondiga

Insenergia fondi eesmärk on toetada algatusi, mis edendavad, populariseerivad ja integreerivad inseneriõpet energeetikast infotehnoloogiani. Just insenergia-valdkonnas vajame tulevikus uusi tegijaid kõige rohkem. 2017. aastal projektide taotlusvoor on lõppenud.

Fondi toetatav algatus peab olema seotud fondi eesmärgiga, laia mõjuulatusega ning Eesti Energiat sisuliselt kaasav ja meie nähtavust projekti sihtrühmas suurendav.

Taotluse saavad esitada koolid, ülikoolid, tudengiühendused ja mittetulundusühingud.

Toetatavad tegevused: õppematerjalide väljatöötamine ja arendamine, õppekäikude korraldamine, teaduslaagrite või -ringide läbiviimine, erialatrükiste väljatöötamine, eriala ja valdkonna ameteid tutvustavate seminaride ja õppepäevade vms korraldamine. Oodatud on ka kõik teised lennukad ideed*, mis toetavad fondi eesmärke.

Üldjuhul fondist ei toetata toitlustuskulusid, tööjõukulusid ja tegevusi, millest saab kasu ainult üksikisik.

*Õppetööks vajalike seadmete (sh arvutiprogrammid, tehnilised vahendid jm) soetamist toetatakse maksimaalselt 50% ulatuses seadme kogusummast.

 • Taotluste esitamise aeg: 7.11.2016 - 27.11.2016
 • Tulemustest teavitamine: 21.12.2016
 • Lepingu sõlmimine: 22.12.2016 – 31.01.2017
 • Toetatud tegevuse toimumise periood: 2017. aasta
 • Lõpparuande esitamise tähtaeg: 15.12.2017

Toetuse maksame välja lõpparuande alusel pärast toetatava tegevuse toimumist või koostatud materjali valmimist. 2017. aasta projektide lõpparuande esitamise tähtaeg on 15.12.2017.

2017. aastal toetasime projekti Avatud robootika platvormi ROS tutvustamine Eesti õpilaste, üliõpilaste ja ettevõtjate seas (AvaROS); õppematerjalide koostamist füüsika kursuse "Energia" teemade õpetamiseks koolides; TÜ Narva kolledži Progeklubi labori loomist; Inseneri algõpet Kadrina Keskkoolis ja inseneriõppe proovikivi võistluse CADrina korraldamist.

Lõpparuande vorm

Teadmised praktilisest kogemusest

Soovime noorte õpingutele kaasa aidata ja motiveerida neid valitud eriala võimalikult heal tasemel omandama. Selleks oleme koos ülikoolidega käivitanud mitmeid projekte. Arendame koostööd teadus- ja arendustegevuse ning taseme- ja täiendõppe vallas meile oluliste õppeasutustega.

Korraldame energeetikaõpet mitmekesistavaid õppekäike Eesti Energia objektidele, näiteks Iru elektrijaama, Narva ja Paldiski tuuleparki, Narva elektrijaamadesse, Õlitööstusesse, Narva karjääri. Ootame ekskursioonidele reaalklasside õpilasi vanuses alates 16. eluaastat. Õppekäigust huvitatud õppejõududel palume saata taotlus (doc) aadressil Natalja.Horohordina@energia.ee.

Peagi on Tartu Ülikooli reaalalade tudengitel võimalik sooritada Eesti Energiaga seotud projektipõhist praktikat. Noored lahendavad reaalsetes töösituatsioonides tekkivaid olukordi ja teevad koostööd meie oma ala parimatega, täiendades oma erialateadmisi ja arendades meeskonnatööks vajalikke oskusi.

Üle aasta korraldame koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga kursust „Energiasüsteemi strateegiline arendamine", kus nii Eesti Energia valdkondade juhid kui ka teised tipp-praktikud tutvustavad strateegilise juhtimise väljakutseid energeetikas. Järgmine kursus eeldatavasti juba 2019. a sügisel.

Energiamaailma avastamine

Energia Avastuskeskus

Aitasime kaasa Energia Avastuskeskuse taasavamisele. Tegemist on Euroopas ainulaadse energia- ja loodusteaduste teemadele keskenduva koguperekeskusega. Ootame sinna aastas ligi 80 000 väikest ja suurt avastajat, kel on võimalus panna käed külge, katsetada ja kogeda teadusmaailma kokku 95 püsieksponaadil kaheksal eri teemal.

www.energiakeskus.ee

Energiasäästu õppematerjalid

Koostöös õpetajatega oleme loonud 3.–4. klasside õpilastele põnevad õppematerjalid koduse energiasäästu põhitõdede kohta, et tõsta alg- ja põhikooliõpilaste teadlikkust säästvast tarbimisest. Neid materjale saab kasutada erinevates ainetundides.

Energiasäästu tund »
Energiasäästu tunni kava »
Tööleht »
Töövihikud koolilastele »

Eesti Kaevandusmuuseum

Oleme toetanud Eesti põlevkivi lugu tutvustava interaktiivse teemakeskuse loomist. Kohtla kaevanduspark-muuseumi näitus aitab suurendada väikestes külalistes huvi reaalteaduste vastu ja seeläbi kasvatada Eestile olulisi tulevikuinsenere.

www.kaevandusmuuseum.ee

Tagasi kooli

Meie spetsialistid ja juhid annavad igal aastal koolides mitukümmend külalistundi. Jagades ka omaenda karjäärilugu, räägivad nad energeetikavaldkonna arengust. Käesoleval aastal annavad Eesti Energia töötajad üheskoos 100 külalistundi, millega tähistatakse ühtlasi põlevkivi kaevandamise 100. sünnipäeva.

www.tagasikooli.ee