Iseteenindus

Võrgu asukohaandmed

Ehitusprojekti koostamiseks on vaja Enefiti taristu asukohaandmeid

Projektide kooskõlastamine

Ehitusprojekt on vaja kooskõlastada juhul, kui projekt läbib Enefiti taristu kaitsevööndit või eeldab võrgu ümber tõstmist

Kaitsevööndis tegutsemine

Enefitile kuuluvate või hallatavate side- ja elektripaigaldiste kaitsevööndis tegutsemine vajab paigaldise valdaja nõusolekut

Tehnovõrgu talumistasu

Maaomanikule makstav hüvitis sidevõrgu talumise eest, mida makstakse ainult taotluse alusel