Iseteenindus

Keskkond

Eesti Energia ambitsioon on pakkuda klientidele kasulikke ja mugavaid energialahendusi ning toota energiat aina keskkonnasäästlikumalt, andes nii oma panuse maailma puhtamaks muutmisse.

Meie pikaajaline tegevuskava näeb ette põlevkivist elektritootmise lõpetamist enne 2030. aastat ning üleminekut ainult taastuvatest allikatest elektri tootmisele. Vedelkütuseid ei tooda me põlevkivist enam pärast 2040. aastat, mil uuemad pürolüüsitehased on lõplikult ümber kujundatud keemiatööstuse toorainete tootmiseks. Kogu tootmine on süsinikuneutraalne hiljemalt 2045.

Keskkond

Eesti Energia rohepööre tugineb kolmele sambale

Kliendile kasulike ja keskkonda hoidvate terviklahenduste pakkumine – taastuvenergial põhinev elektrifitseerimine

Päikeseparkide, maismaa- ja meretuuleparkide rajamine koos salvestussüsteemide arendamisega

Põlevkivist elektritootmisest väljumine ja vedelkütuste tootmisest üleminek ringmajanduse põhimõtetel toimivaks keemiatööstuseks

Kontserni CO2 emissioon on viimastel aastatel jõudsalt vähenenud, süsinikuneutraalsuseni on jäänud minna viimane viiendik teekonnast

Kontserni CO2

Eesti Energia kontserni tootmise CO2 intensiivsus

CO2 intensiivsus

Eesti Energia CO2 emissioon on paaril viimasel aastal langenud kolm korda: 2018. aasta 11,3 miljoni tonni tasemelt 3,8 miljonile tonnile 2020. aastal. Strateegiat ellu viies vähendame järk-järgult oma CO2-intensiivsust veelgi ja jõuame emissiooniga nulli 2045. aastaks.

Tutvun strateegia presentatsiooniga

Keskkonnapoliitika

Loen lähemalt

Ringmajandus

Loen lähemalt

Koostöö

Loen lähemalt

Eesti riigi kui ettevõtte omaniku ootus on

Tagada stabiilne omanikutulu

Väärindada põlevkivi ja teisi loodusressursse säästlikul viisil

Suurendada taastuvatest energiaallikatest toodetud elektri osakaalu vähemalt 40%ni aastaks 2030 ja vähendada elektritootmise CO2 mahukust alla 0,4t CO2/MWh

Tagada aastani 2023 Eesti-sisene juhitav elektritootmisvõimekus 1000 MW ulatuses

Tagada võrguteenuse kvaliteedi ja konkurentsivõime

Seotud teemad

Inimesed

Inimesed on meie suurim väärtus

Vaatan lähemalt

Juhtimine ja struktuur

Meil on ambitsioon olla suunajuhiks

Vaatan lähemalt

Vastutustundlik juhtimine

Ettevõtte juhtimisel lähtume vastutustundlikkusest

Vaatan lähemalt