Eesti Energia on kiiresti arenev energiaettevõte, kus arendatakse nii põlevkivi- kui ka taastuvenergia tootmist ja nutikaid teenuseid kogu Läänemere piirkonna jaeturgudel. Otsime koostööpartnereid, kelle oskused ja teadmised täiendavad meie kompetentse, et leida ja teostada äriliselt rakendatavaid ja väärtust loovaid ideid. Loome vastastikku kasu loovaid, usalduslikke ja pikaajalisi koostöösuhteid.

TEADLIK VALIK

Valime võtmepartnereid teadlikult nende oskuste ja teadmiste põhjal, mis aitavad ühiselt luua maksimaalse väärtuse Eesti Energia jaoks ja on abiks eesmärkide saavutamisel.

EESMÄRGISTATUS

Tagame, et Eesti Energia partnersuhetel on selged eesmärgid. Sõnastame eesmärgid ja tegevused, mida koostöös iga partneriga plaanime ära teha. Eesmärkide seadmisel lähtume Eesti Energia omaniku ootustest ja strateegiast.

PROFESSIONAALSUS

Määrame igale partnerorganisatsioonile ühe kontaktisiku, kellel on koondpilt ja ülevaade koostöö ajaloost. Aitame partneril leida tee õigete inimeste juurde Eesti Energias.

Sul on idee, kuidas muuta energiatööstuse tulevikku?

Otsime nutikaid ideid, mida koostöös ellu viia. Saada meil aadressile ideed@energia.ee ja kujundame ühiselt Eesti energeetika tulevikku!

Laavakompleksist tuleva mäemassi rikastamise võimaluste uuring

Üha rangemate keskkonnanormide ja pidevalt kasvavate keskkonnatasude vaates otsib Eesti Energia lahendusi, kuidas vähendada keskkonnamõjusid ning väärindada põlevkivi kasutamist läbi protsesside parenduste.

Projekt panustab nutika spetsialiseerumise ressursside väärindamise kasvualasse põlevkivitööstuses, millega suurendatakse põlevkiviressursi efektiivset kasutamist ning vähendatakse eriheitmete ja jäätmete (aheraine, tuhk, COx, NOx, SOx) tekkimist.

TTÜ Geoloogia Instituudi mäeosakonna kompetentsi kaasamine võimaldab Eesti Energial teha strateegiliselt tähtsaid otsuseid tulevikus võimaliku rikastamistehnoloogia valikul ning tasuvuse hindamisel.

Eesmärk

Käesoleva rakendusuuringu eesmärgiks on uurida kombainkaevandamisel tekkiva mäemassi erinevaid rikastamismeetodeid. Uuringu tulemusena luuakse ainulaadne arvutusmudel, mille baasil on võimalik välja töötada ning valida sobivaim rikastamistehnoloogia, mida saab edaspidi juurutada uute kaevanduste arendamisel, kus on plaanis rakendada kombainkaevandamise tehnoloogiat.

Projekti põhieesmärkideks on:

  • Luua arvutusmudel, mis võimaldab prognoosida rikastamismeetodi kvaliteeti ja saagist;
  • Välja töötada põlevkivi rikastamise skeem, mis valitud kaevandamisväljal sobib kombainkaevandamise kaevise rikastamiseks vastavalt tarbija kvaliteedinõuetele (kütvus, tükisuurus, niiskus);
  • Valida optimaalne rikastamise skeem (seadmete valik), vastavalt toodangu kvaliteedinõuetele ja kaevise omadustele.

Projekt on saanud Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist toetust 62 100 eurot.