EDUKAD KOOSTÖÖPROJEKTID


Markšeideritööde kaugseiremeetodite abil efektiivistamise võimaluste uuring


Eesti Energia on kaasajastanud kaevandamistehnoloogiaid ja teinud mitmeid uuendusi, et töö oleks efektiivsem ja keskkonnasäästlikum. See on aga oluliselt suurendanud markšeideritööde mahtu ja keerukust.

Koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga oleme läbi viimas rakendusuuringut, mille käigus arendame välja pool- ja täisautomaatseid kaugseirelahendusi kasutavat mõõdistus- ja analüüsimeetodit, mis muudaks markšeideritööd ohutumaks. Lisaks suurendaksid kaasaegsed mõõdistustehnoloogiad tootlikkust ja vähendaks kadusid.

Projekti põhieesmärkideks on:

  • välja töötada Eesti põlevkivikaevanduste uuenenud tehnoloogiatesse sobivaim, töökindlaim ja efektiivseim markšeideritöö instrumentide ja seadmete kogum;
  • koostada töökindlaim ja efektiivseim mõõdistamismetoodika kae-vandatud maavara mahtude mõõdistamiseks;
  • pakkuda välja vajalikud tarkvara arendused uue mõõdistusmetoodika andmete töötlemiseks ja mahtude arvutamiseks.

Projekt on saanud Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist toetust 42 764 eurot.

Laavakompleksist tuleva mäemassi rikastamise võimaluste uuring

Üha rangemate keskkonnanormide ja pidevalt kasvavate keskkonnatasude vaates otsib Eesti Energia lahendusi, kuidas vähendada keskkonnamõjusid ning parandada põlevkivi väärindamise protsesse.

TTÜ Geoloogia Instituudi mäeosakonnaga koostöös tehtud uuring aitab Eesti Energial targemini valida rikastamistehnoloogiaid ning hinnata nende tasuvust. Projekt panustab põlevkivi efektiivsemasse kasutamisse ja ning aitab vähendada eriheitmete ja jäätmete (aheraine, tuhk, COx, NOx, SOx) tekkimist.

Projekti põhieesmärkideks on:

  • Luua arvutusmudel, mis võimaldab prognoosida rikastamismeetodi kvaliteeti ja saagist;
  • Välja töötada põlevkivi rikastamise skeem, mis valitud kaevandamisväljal sobib kombainkaevandamise kaevise rikastamiseks vastavalt tarbija kvaliteedinõuetele (kütvus, tükisuurus, niiskus);
  • Valida optimaalne rikastamise skeem (seadmete valik), vastavalt toodangu kvaliteedinõuetele ja kaevise omadustele.

Projekt on saanud Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist toetust 62 100 eurot.