Missioon

Kogu meie energia inimese heaks!

Eesti Energia ühtselt juhitud äri teeb meist kliendile asjatundliku ja kindla partneri kõigis energiaküsimustes. Oma igapäevatöös lähtume järgmistest väärtustest:

 • Kliendile kasulik
  Saame olla edukad ainult siis, kui loome kliendile väärtust
 • Väärtust kasvatav
  Keskendume ennekõike tegevustele, mis loovad suuremat väärtust
 • Keeruline lihtsaks
  Muudame keerulise lihtsaks ja arusaadavaks
 • Ohutus eelkõige
  Meie tegevus on alati seotud riskidega keskkonnale ja inimeste tervisele. Seetõttu arvestame alati tööohutuse, tervise ja keskkonnaga
 • Minust sõltub
  Minu energia, tahe ja vastutustunne tagavad ühiste eesmärkide saavutamise

Väärtusahel

Vastutame selle eest, et meile usaldatud maavarad, tehnoloogia ja elektrivõrk oleksid kasutatud parimal võimalikul viisil. Just seetõttu on meie jaoks oluline muuta oma energiatootmist üha keskkonnasäästlikumaks. Tunneme oma valdkonda, otsime pidevalt uusi võimalusi kliendile parema teenuse pakkumiseks ja energeetika arendamiseks. Oleme ettevõtlikud. Meie ridades on oma valdkonna parimad tegijad. Ühendame asjatundlike inimeste oskused ja teadmised, sest koos tegemises peitub tõeline vägi. Kinnitame nii loodud väärtuse oma allkirjaga – energiaallkirjaga.

Strateegia

Eesti Energia strateegia põhineb nii põlevkivi, alternatiivsete kui ka taastuvate energiaallikate efektiivsel väärindamisel. Meie Enefit-tehnoloogia on efektiivseim põlevkiviõli, gaasi ja elektri koostootmistehnoloogia, tänu millele saame põlevkivist kätte ligi 80% selles peituvast energiast. Oleme edukalt suurendanud alternatiivsete energiaallikate nagu põlevkivigaasi ja olmejäätmte, aga ka taastuvate energiaallikate kasutamist elektritootmisel.

Meie eesmärk on kasvatada aastaks 2023 alternatiivsete ja taastuvate energiaallikate osakaalu elektritoodangus kuni 45%-ni.

2019-2023 Strateegia kokkuvõte


Strateegiline tegevuskava 2019–2023

Strateegilise tegevuskava perioodiks 2019 – 2023 kinnitas Eesti Energia nõukogu 2019. aasta mais. Eesti Energia strateegia eesmärk on viia kontserni kulumieelne ärikasum (EBITDA) järgmise viie aasta jooksul muutunud tegevuskeskkonnas kasvule. Usume, et jõudes 2023. aastaks 1 miljoni kliendini ja aidates neil kasutada energiat võimalikult targalt, paneme aluse Eesti Energia pikaajalisele konkurentsivõimele, kasumlikkusele ja dividendi maksevõimele.

Strateegiaperioodil 2019 – 2023 näeme ette järgmisi olulisimaid arenguid:

 • Klienditeenuste panus kontserni EBITDA-sse kasvab neli korda
  Loen lähemalt »
 • Keskkonnasõbralikult toodetud elektri kogus kasvab
  Loen lähemalt »
 • Suurenergeetika keskendub vedelkütuste tootmise laiendamisele, põlevkivist elektritootmine langeb aastatel 2019 – 2023 märkimisväärselt
  Loen lähemalt »
 • Elektrilevi pakub mõistliku hinnataseme juures üha kvaliteetsemat võrguteenust
  Loen lähemalt »

Omaniku ootused

Oma strateegias lähtume Eesti Energia omaniku ootustest, mille kohaselt omab Eesti riik Eesti Energias osalust selleks, et:

 • väärindada maksimaalselt Eesti peamist loodusvara – põlevkivi ning sellega seonduvat oskusteavet
 • kasvatada ettevõtte väärtust ning tagada stabiilset dividenditulu
 • tagada elektri varustuskindlus Eestis
 • rakendada piirkondlikku tööjõuressurssi
 • vähendada negatiivseid keskkonnamõjusid

Ajalugu

Eesti Energia kontserni eelkäija aktsiaselts Elektrikeskus loodi 8. mail 1939, mil president Konstantin Päts kirjutas alla selle asutamise dokumendile. Kuigi Eesti Energia nime hakkas Elektrikeskus kandma alles 1945. aastal, tähistab see hetk Eesti Energia kontserni algust.

Elektrikeskuse ülesandeks oli Eesti elektrifitseerimise kava elluviimine ja energiasüsteemi loomine. Selleks projekteeriti ja ehitati mitmeid elektriliine, mis ühendasid tarbijaid elektrijaamadega, ning alustati ettevalmistusi uute elektrijaamade rajamiseks. Sellest ajast oleme oluliselt laiendanud oma tegutsemisulatust – Eesti kohalikust elektrifirmast on saanud rahvusvaheline ja mitmekülgse tootevalikuga energiaettevõte.