Iseteenindus

Enefit Connect

Võrkude kooshaldus ja uutel tehnoloogiatel põhinevad energialahendused

Oleme ühendajana kliendile ja partnerile alati lähedal

Enefit Connect on Eesti Energia tütarettevõte, mis arendab ja haldab erinevaid elektrivõrke, kiire interneti võrku, kaasaegset elektriautode laadimisvõrku ning suurt osa Eesti tänavavalgustusest. Lisaks toome klientideni tänapäevasel tehnoloogial põhinevaid energialahendusi.

Me liidame ühtseks tervikuks energiateenuste ja võrkude kooshaldamise süsteemi erinevad osad. Enefit Connecti tugevuseks on tööde teostamine, tehnoloogilised lahendused ja digitaalne varahaldus.

Meie juures ootab sind mõjuga töö!

Enefit Connectis saad:
 • tegutseda strateegiliselt olulises valdkonnas ning luua väärtust, mis mõjutab kõiki inimesi;
 • olla Eesti ühe suurima taristuettevõtte meeskonna liige ning anda panus rahvusvaheliste kasvuambitsioonide täitumisele;
 • kaasaegse ja inspireeriva töökeskkonna, mis toetab paindlikkust, loovust ja sinu isiklikku arengut.
 • Tutvu vabade ametikohtadega

  Tegevuspõhimõtted

  Pöörame oma tegevuses erilist tähelepanu teenuste kvaliteedinõuetele, töötajate ja elanike ohutusele ning ümbritseva keskkonna hoidmisele.

  Sertifikaadid kinnitavad kvaliteeti:

  Kvaliteedijuhtimissüsteem ISO 9001:2015 »
  Keskkonnajuhtimissüsteem ISO 14001:2015 »
  Töötervishoiu- ja tööohutuse juhtimissüsteem ISO 45001:2018 »

  Varahalduse juhtimissüsteem ISO 55001:2014 »

  Loen lähemalt

  Juhtimine

  Jaanus Tiisvend

  Jaanus Tiisvend

  Juhatuse esimees
  [email protected]
  Andres Tõnissaar

  Andres Tõnissaar

  Juhatuse liige,
  taristute haldus, korrashoiutööde teostus

  [email protected]
  Ardi Ratassepp

  Ardi Ratassepp

  Juhatuse liige,
  teenuste arendus ja juhtimine

  [email protected]
  Andres Alamaa

  Andres Alamaa

  Juhatuse liige,
  jaekliendi lahenduste teostus

  [email protected]
  Janek Jõeluht

  Janek Jõeluht

  Projektlahenduste pakkumised ja tellimuste haldus
  [email protected]
  Triin Mitt

  Triin Mitt

  Kvaliteedi juhtimine
  [email protected]
  Merle Saksladu

  Merle Saksladu

  Juhtimiskeskus 24/7
  [email protected]
  Meelis Melder

  Meelis Melder

  Taristute ehitamine
  [email protected]

  Kontakt

  Enefit Connect OÜ

  Aadress: Veskiposti 2, 10138, Tallinn

  Registrikood: 16130213
  KMKR: EE100366327

  Kontaktid kliendile:

  Telefon: 777 4040
  E-mail: [email protected]

  Majandusaasta aruanded:

  Enefit Connecti 2022.a majandusaasta aruanne (PDF) »

  Tegevuspõhimõtted

  Kvaliteet ja ohutus

  Tegutseme kokkulepitud strateegia ja väärtuste alusel ning parandame juhtimist ja töökorraldust pidevalt, kaasates selleks nii töötajaid kui koostööpartnereid.

  Lähtume oma tegevustes järgmistest juhtpõhimõtetest:

 • aitame era- ja äriklientidel, kinnisvaraarendajatel ning taristuettevõtetel luua, hoida ja arendada elektri- ning sidevõrguga seotud kaasaegset elukeskkonda läbi tehnoloogia arengu, töötajate ja partnerite arendamise ning seda soodustava tegevuskeskkonna loomise. Võimekus lahendada klientide vajadusi terviklikult, kliendikeskselt ja tulevikukindlalt eristab meid teistest valdkonna ettevõtetest;
 • osutame järjepidevalt võrguteenuseid lähtuvalt kliendi põhjendatud vajadustest ja õigusaktide nõuetest;
 • kõrge teeninduskvaliteedi tagamiseks lähtume ühtsetest põhimõtetest Enefit Connectis, kui ka partnerite juures;
 • kõige aluseks on kvaliteet, mida hindame kliendilubaduse täitmisega ja regulaarselt läbiviidava tagasisideküsitluse kaudu;
 • kõikides tegevustes lähtume alati ühtsetest väärtustest:
  kliendile kasulik
  väärtust kasvatav
  keeruline lihtsaks
  minust sõltub
  ohutus eelkõige
 • rakendame ettevõttes protsessijuhtimist kliendi vajadusest lähtuvalt, sh protsessid toimivad ühetaoliselt kõikide teenuste üleselt.
 • Enefit Connectile väljastatud rahvusvahelised sertifikaadid:

 • ISO 9001 (pdf) »
 • ISO 14001 (pdf) »
 • ISO 45001 (pdf) »
 • ISO 55001 (pdf) »
 • Ohutu ja tervisliku töökeskkonna tagamiseks:

 • Arendame ühist ohutuskultuuri ning loome ohutu töökeskkonna kaasates töötajaskonda ja partneri esindajaid.
 • Vahejuhtumite ja tööõnnetuste toimumisel ettevõttes, partnerite ning kolmandate osapoolte juures viime läbi uurimise, et välja selgitada asjaolud ja juurpõhjused ning rakendame abinõud samalaadse juhtumi kordumise vältimiseks.
 • Hindame õnnetuste, vahejuhtumite, ohuolukordade ja terviserikkumiste (sh haigestumiste) riske ning teavitame neist oma töötajaid ja partnereid.
 • Aitame kaasa avalikkuse ja huvitatud osapoolte teadlikkuse kasvatamisele meie hallatavatest seadmetest tulenevatest riskidest.
 • Tutvustame oma töötajatele ja koostööpartneritele töökeskkonnaalaseid õiguslikke nõudeid, täidame neid ise ja nõuame nende täitmist ka partneritelt.
 • Enefit Connecti töökeskkonnaalasele tegevusele on omistatud rahvusvaheline ISO 45001 (pdf) töötervishoiu ja -ohutuse sertifikaat.

  Keskkonnahoid

  Oma igapäevases tegevuses väldime keskkonna saastamist ja lähtume järgmistest keskkonnapõhimõtetest:

 • järgime Eesti Energia ASi keskkonnapoliitikat Enefit Connecti tegevust puudutavates osades;
 • analüüsime ettevõtte tegevusega seotud keskkonnamõjusid ning kasutame sobivaid tehnoloogilisi lahendusi, et vähendada negatiivset keskkonnamõju ja kadusid;
 • väärtustame säästlikku ressursikasutust ja materjalide taaskasutamist;
 • ennetame ja vähendame jäätmete teket, korraldame jäätmete käitlemist parimal viisil;
 • eelistame hankekonkurssidel muude võrdsete tingimuste puhul sertifitseeritud keskkonnajuhtimissüsteemiga tarnijaid, kes kasutavad keskkonda säästvaid tehnoloogiaid ja materjale;
 • tutvustame Enefit Connecti töötajatele ja partneritele keskkonnaõigusaktidest tulenevaid nõudeid, täidame neid ise ja nõuame nende täitmist ka partneritelt;
 • informeerime avalikkust Enefit Connecti tegevusega seotud keskkonnaaspektidest ja keskkonnamõjudest.
 • Enefit Connecti keskkonnajuhtimisele on omistatud rahvusvaheline ISO 14001 (pdf) keskkonnajuhtimise sertifikaat.

  Hindame regulaarselt meie tegevusest tulenevaid otseseid ja kaudseid keskkonda ja elukvaliteeti mõjutavaid aspekte ning nende võimalikku mõju.

  Olulised keskkonnaaspektid:

 • õli või kütuse lekked keskkonda – keskkonnasaaste oht;
 • loodus- ja muinsuskaitseobjektide säilitamine – muinsus- ja looduskaitseobjektide kahjustumise oht;
 • pikaajalised elukvaliteeti, keskkonda või varasid mõjutavad elektrivarustuse katkestused – infrastruktuuri töö seiskumise ja avariide oht;
 • rajatiste ja ehitusobjektide tähistamine ning piirestamine – oht elule ja tervisele;
 • ohtlike ainete kasutamine ja jäätmete teke – keskkonnasaaste oht;
 • ehitusjäätmete teke – visuaalne reostus, keskkonnasaaste oht, elukeskkonna kahjustumise oht;
 • elektri otse- ja kaudpuute oht – oht elule ja tervisele;
 • klientide ja avalikkuse vähene keskkonnateadlikkus – suuremate keskkonna- ja tervisekahjustuste oht;
 • jäätmete sorteerimine ja taaskasutamine – keskkonnakoormuse vähendamine;
 • tulekahju laienemine elektripaigaldistest keskkonda – keskkonna ja elukeskkonna kahjustumise oht.
 • Keskkonnakahjulike mõjude ennetamiseks ja vähendamiseks järgime väljatöötatud ennetusmeetmeid ja abinõusid ning nõuame seda ka oma partneritelt. Keskkonnahoiualastes küsimustes palume pöörduda objektil töid teostava töövõtja poole või saata e kiri [email protected].

  Jäätmekäitlus

  Enefit Connecti tegevuse käigus tekkinud jäätmed sorteeritakse ning kõrvaldatakse kasutuskeskkonnast vastavalt jäätmete liigile ning õigusaktidest tulenevatele nõuetele.

  Peamised tekkivad jäätmed on:

 • immutatud puitpostid;
 • raudbetoonpostid;
 • metallijäätmed;
 • ehitusjäätmed;
 • elektri- ja elektroonikaseadmed ning nende osad;
 • õlijäätmed;
 • akud ja patareid.
 • Jäätmete käitlemist korraldavad Enefit Connecti töövõtjad ning keskkonnakaitseluba omavad jäätmekäitlejad.

  Kliendiandmete töötlemine

  Kliendiandmeid küsime nii vähe kui võimalik ja nii palju kui on vajalik meie ülesannete täitmiseks. Andmed, mida küsime, on näiteks nimi, isikukood, kontaktandmed, suhtluskeel, tarbimiskoha andmed, tarbimisandmed jms. Neid andmeid vajame eelkõige selleks, et täita kliendiga sõlmitud lepingut, pakkuda kokkulepitud teenuseid ning täita õigusaktidest tulenevaid nõudeid.

  Ligipääs klientide andmetele on ainult töötajatel, kelle tööülesanded seda nõuavad. Andmete töötlemine piirdub üksnes tööülesannete täitmiseks vajalikuga.

  Kliendiandmete töötlemise põhimõtted (pdf) »
  Volitatud töötlejad (pdf) »