Iseteenindus
RU EN

Enefit Connect

Võrkude kooshaldus ja uutel tehnoloogiatelpõhinevad energialahendused

Jätan kontaktid

Eesti Energia kontsernis alustab 1. jaanuarist 2021 tegevust uus ettevõte Enefit Connect.

Enefit Connect hakkab haldama erinevaid elektrivõrke ja suurt osa Eesti tänavavalgustusvõrgust, arendab kiiret internetivõrku ja kaasaegset elektriautode laadimisvõrku ning pakub tänapäevasel tehnoloogial põhinevaid uusi energialahendusi.

Enefit Connect OÜ | Klienditelefon: 777 1545 | info@enefitconnect.ee

Püsime ühenduses

Elektrilevi on alates 2018. aastast rajanud kaasaegset ja ülikiiret interneti võrku, et kõiki meie jaoks vajalikke teenuseid võimaldav kvaliteetne ühendus jõuaks tuhandete kasutajateni üle Eesti. Seoses toimuva muudatusega jätkab kiire interneti võrgu rajamisega Enefit Connect.

Kui soovid olla kursis kiire interneti arenduste ja liitumisvõimalustega ning ka teiste uutel tehnoloogiatel põhinevate energialahendustega Enefiti Connectiga samasse kontserni kuuluvatelt ettevõtetelt, siis jäta palun oma kontaktid.

Jätan kontaktid

Praegune kontserni võrguettevõte Elektrilevi jääb pakkuma ainult riigi poolt reguleeritud elektri jaotusvõrguteenust.

Elektrilevi võrguteenuse klientidele uue ettevõtte loomine muudatusi kaasa ei too ning sõlmitud liitumis- ja võrgulepingud jäävad muutumatul kujul kehtima ka edaspidi.

Loen lähemalt
Jaanus Tiisvend

Jaanus Tiisvend

Juhatuse esimees

Ardi Ratassepp

Ardi Ratassepp

Juhatuse liige

Andres Tõnissaar

Andres Tõnissaar

Juhatuse liige

Andres Alamaa

Andres Alamaa

Juhatuse liige

Agnes Roos

Agnes Roos

Nõukogu esimees

Andri Avila

Andri Avila

Nõukogu liige

Margus Vals

Margus Vals

Nõukogu liige

Katriin Loorents

Katriin Loorents

Nõukogu liige

Andres Tõnissaar

Andres Tõnissaar

Teenuste haldus

Andres Alamaa

Andres Alamaa

Tarnehela ja võrgu arendamine

Merle Saksladu

Merle Saksladu

Kvaliteedi- ja protsessijuhtimine

Priit Paltmann

Priit Paltmann

Tööde teostamine, sh tehniline järelevalve

Meelis Melder

Meelis Melder

Projekteerimine ja projektijuhtimine

Tegevuspõhimõtted

Enefit Connect pakub mitmeid strateegiliselt tähtsaid teenuseid, mis on ka ühiskonnale olulised ning loovad väärtust laiemalt. Just seetõttu pöörame erilist tähelepanu teenuse kvaliteedinõuetele, töötajate ja elanike ohutusele ning ümbritseva keskkonna hoidmisele laiemalt.

Sertifikaadid kinnitavad kvaliteeti
Loen lähemalt

© Eesti Energia AS. Kõik õigused kaitstud.

Tegevuspõhimõtted

Kvaliteet ja ohutus

Kvaliteedi tagamiseks:

 • kindlustame elektri olemasolu, käies tehnoloogia arenguga kaasas ning panustades töötajate ja partnerite arendamisse ja arengut soodustava tegevuskeskkonna loomisse;
 • osutame järjepidevat elektrivõrguteenust, lähtudes meie klientide vajadustest ja õigusaktide nõuetest;
 • tagame elektrivõrgu arengu ja tulemusliku toimimise;
 • rakendame kõigi turuosaliste suhtes võrdse kohtlemise põhimõtteid;
 • hoiame kõrget teeninduskvaliteeti ning jagame ühtseid klienditeeninduspõhimõtteid nii Elektrilevi enda kui partnerettevõtete töötajatega.
 • Enefit Connectile väljastatud rahvusvahelised sertifikaadid:

 • ISO 9001 (pdf) »
 • ISO 14001 (pdf) »
 • ISO 45001 (pdf) »
 • Ohutu ja tervisliku töökeskkonna tagamiseks:

 • pöörame suurt rõhku ohutu töökeskkonna loomisele, kaasates sellesse ka meie töötajaid;
 • hindame haigestumiste, õnnetuste ja vahejuhtumite riske ning teavitame neist oma töötajaid ja partnereid;
 • informeerime avalikkust ja huvitatud osapooli meie seadmetest tulenevatest riskidest ja oleme võtnud riskide kõrvaldamise või vähendamise enda kohuseks;
 • tutvustame oma töötajatele ja koostööpartneritele töökeskkonnaalaseid õiguslikke nõudeid, täidame neid ise ja nõuame nende täitmist ka partneritelt.
 • Enefit Connecti töökeskkonnaalasele tegevusele on omistatud rahvusvaheline ISO 45001 (pdf) töötervishoiu ja -ohutuse sertifikaat.

  Keskkonnahoid

  Oma igapäevases tegevuses väldime keskkonna saastamist ja lähtume järgmistest keskkonnapõhimõtetest:

 • järgime Eesti Energia ASi keskkonnapoliitikat Enefit Connecti tegevust puudutavates osades;
 • analüüsime elektrienergia jaotamisega seotud keskkonnamõjusid ning kasutame sobivaid tehnoloogilisi lahendusi, et vähendada negatiivset keskkonnamõju ja kadusid;
 • väärtustame säästlikku ressursikasutust ja materjalide taaskasutamist;
 • ennetame ja vähendame jäätmete teket, korraldame jäätmete käitlemist parimal viisil;
 • eelistame hankekonkurssidel muude võrdsete tingimuste puhul sertifitseeritud keskkonnajuhtimissüsteemiga tarnijaid, kes kasutavad keskkonda säästvaid tehnoloogiaid ja materjale;
 • tutvustame Enefit Connecti töötajatele ja partneritele keskkonnaõigusaktidest tulenevaid nõudeid, täidame neid ise ja eeldame nende täitmist ka partneritelt;
 • informeerime avalikkust Enefit Connecti tegevusega seotud keskkonnaaspektidest ja keskkonnamõjudest.
 • Enefit Connecti keskkonnajuhtimisele on omistatud rahvusvaheline ISO 14001 (pdf) keskkonnajuhtimise sertifikaat.

  Hindame regulaarselt meie tegevusest tulenevaid otseseid ja kaudseid keskkonda ja elukvaliteeti mõjutavaid aspekte ning nende võimalikku mõju.

  Olulised keskkonnaaspektid:

 • õli või kütuse lekked pinnasesse ja pinna- või põhjavette – keskkonnasaaste oht;
 • loodus- ja muinsuskaitseobjektide säilitamine – muinsus- ja looduskaitseobjektide kahjustumise oht;
 • pikaajalised elukvaliteeti, keskkonda või varasid mõjutavad elektrivarustuse katkestused – infrastruktuuri töö seiskumise ja avariide oht;
 • rajatiste ja ehitusobjektide tähistamine ning piiristamine – oht elule ja tervisele;
 • ohtlike ainete kasutamine ja jäätmete teke – keskkonnasaaste oht;
 • ehitusjäätmete teke – visuaalne reostus, elukeskkonna kahjustumise oht;
 • elektri otse- ja kaudpuute oht – oht elule ja tervisele;
 • tehniline elektrienergia kadu ja rajatiste elektri omatarve – keskkonnakoormuse suurenemise oht;
 • klientide ja avalikkuse vähene keskkonnateadlikkus – suuremate keskkonna- ja tervisekahjustuste oht;
 • jäätmete sorteerimine ja taaskasutamine – keskkonnakoormuse vähendamine.
 • Keskkonnakahjulike mõjude ennetamiseks ja vähendamiseks järgime väljatöötatud ennetusmeetmeid ja abinõusid ning nõuame seda ka oma partneritelt. Keskkonnahoiualastes küsimustes palume pöörduda objektil töid teostava töövõtja poole või saata e-kiri info@enefitconnect.ee.

  Jäätmekäitlus

  Enefit Connecti tegevuse käigus tekkinud jäätmed sorteeritakse ning kõrvaldatakse kasutuskeskkonnast vastavalt jäätmete liigile ning õigusaktidest tulenevatele nõuetele. Peamised tekkivad jäätmed on:

 • immutatud puitpostid;
 • raudbetoonpostid;
 • metallijäätmed;
 • ehitusjäätmed;
 • elektri- ja elektroonikaseadmed ning nende osad;
 • õlijäätmed;
 • akud ja patareid.
 • Jäätmete käitlemist korraldavad Enefit Connecti töövõtjad ning jäätmeluba ja ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavad jäätmekäitlejad.

  Enefit Connect

  Tellija andmed

  Oled Eesti Energia klient? Login sisse

  Nimi on kohustuslik
  Perekonnanimi on kohustuslik
  E-post on kohustuslik
  Telefon on kohustuslik

  Minu aadressid, kuhu olen huvitatud kiire interneti ühendusest:

  Aadress on kohustuslik

  Nõusoleku võite igal ajal tagasi võtta. Täpsemalt nõusoleku tagasivõtmise ja kliendiandmete töötlemise põhimõtete kohta lugeda siit.

  Tutvu meie volitatud töötlejatega (PDF) »


  Kohustuslik väli