Iseteenindus

Enefit Connect

Võrkude kooshaldus ja uutel tehnoloogiatel põhinevad energialahendused

Oleme ühendajana kliendile ja partnerile alati lähedal

Enefit Connect on Eesti Energia tütarettevõte, mis arendab ja haldab erinevaid elektrivõrke, kiire interneti võrku, kaasaegset elektriautode laadimisvõrku ning suurt osa Eesti tänavavalgustusest. Lisaks toome klientideni tänapäevasel tehnoloogial põhinevaid energialahendusi.

Me liidame ühtseks tervikuks energiateenuste ja võrkude kooshaldamise süsteemi erinevad osad. Enefit Connecti tugevuseks on tööde teostamine, tehnoloogilised lahendused ja digitaalne varahaldus.

Meie juures ootab sind mõjuga töö!

Enefit Connectis saad:
 • tegutseda strateegiliselt olulises valdkonnas ning luua väärtust, mis mõjutab kõiki inimesi;
 • olla Eesti ühe suurima taristuettevõtte meeskonna liige ning anda panus rahvusvaheliste kasvuambitsioonide täitumisele;
 • kaasaegse ja inspireeriva töökeskkonna, mis toetab paindlikkust, loovust ja sinu isiklikku arengut.
 • Tutvu vabade ametikohtadega

  Tegevuspõhimõtted

  Pöörame oma tegevuses erilist tähelepanu teenuste kvaliteedinõuetele, töötajate ja elanike ohutusele ning ümbritseva keskkonna hoidmisele.

  Sertifikaadid kinnitavad kvaliteeti:

  Kvaliteedijuhtimissüsteem ISO 9001:2015 »
  Keskkonnajuhtimissüsteem ISO 14001:2015 »
  Töötervishoiu- ja tööohutuse juhtimissüsteem ISO 45001:2018 »

  Varahalduse juhtimissüsteem ISO 55001:2014 »

  Loen lähemalt

  Juhtimine

  Jaanus Tiisvend

  Jaanus Tiisvend

  Juhatuse esimees
  [email protected]
  Andres Tõnissaar

  Andres Tõnissaar

  Juhatuse liige, teenuste haldus
  [email protected]
  Ardi Ratassepp

  Ardi Ratassepp

  Juhatuse liige, teenuste arendamine
  [email protected]
  Andres Alamaa

  Andres Alamaa

  Juhatuse liige, tarneahela ja võrgu arendamine
  [email protected]
  Merle Saksladu

  Merle Saksladu

  Kvaliteedi- ja protsessijuhtimine
  [email protected]
  Meelis Melder

  Meelis Melder

  Planeerimine ja projektijuhtimine
  [email protected]

  Kontakt

  Enefit Connect OÜ

  Aadress: Veskiposti 2, 10138, Tallinn

  Registrikood: 16130213
  KMKR: EE100366327

  Kontaktid kliendile:

  Telefon: 777 4040
  E-mail: [email protected]

  Tegevuspõhimõtted

  Kvaliteet ja ohutus

  Kvaliteedi tagamiseks:

 • kindlustame elektri olemasolu, käies tehnoloogia arenguga kaasas ning panustades töötajate ja partnerite arendamisse ja arengut soodustava tegevuskeskkonna loomisse;
 • osutame järjepidevat elektrivõrguteenust, lähtudes meie klientide vajadustest ja õigusaktide nõuetest;
 • tagame elektrivõrgu arengu ja tulemusliku toimimise;
 • rakendame kõigi turuosaliste suhtes võrdse kohtlemise põhimõtteid;
 • hoiame kõrget teeninduskvaliteeti ning jagame ühtseid klienditeeninduspõhimõtteid nii Elektrilevi enda kui partnerettevõtete töötajatega.
 • Enefit Connectile väljastatud rahvusvahelised sertifikaadid:

 • ISO 9001 (pdf) »
 • ISO 14001 (pdf) »
 • ISO 45001 (pdf) »
 • ISO 55001 (pdf) »
 • Ohutu ja tervisliku töökeskkonna tagamiseks:

 • pöörame suurt rõhku ohutu töökeskkonna loomisele, kaasates sellesse ka meie töötajaid;
 • hindame haigestumiste, õnnetuste ja vahejuhtumite riske ning teavitame neist oma töötajaid ja partnereid;
 • informeerime avalikkust ja huvitatud osapooli meie seadmetest tulenevatest riskidest ja oleme võtnud riskide kõrvaldamise või vähendamise enda kohuseks;
 • tutvustame oma töötajatele ja koostööpartneritele töökeskkonnaalaseid õiguslikke nõudeid, täidame neid ise ja nõuame nende täitmist ka partneritelt.
 • Enefit Connecti töökeskkonnaalasele tegevusele on omistatud rahvusvaheline  ISO 45001 (pdf)  töötervishoiu ja -ohutuse sertifikaat.

  Keskkonnahoid

  Oma igapäevases tegevuses väldime keskkonna saastamist ja lähtume järgmistest keskkonnapõhimõtetest:

 • järgime Eesti Energia ASi keskkonnapoliitikat Enefit Connecti tegevust puudutavates osades;
 • analüüsime elektrienergia jaotamisega seotud keskkonnamõjusid ning kasutame sobivaid tehnoloogilisi lahendusi, et vähendada negatiivset keskkonnamõju ja kadusid;
 • väärtustame säästlikku ressursikasutust ja materjalide taaskasutamist;
 • ennetame ja vähendame jäätmete teket, korraldame jäätmete käitlemist parimal viisil;
 • eelistame hankekonkurssidel muude võrdsete tingimuste puhul sertifitseeritud keskkonnajuhtimissüsteemiga tarnijaid, kes kasutavad keskkonda säästvaid tehnoloogiaid ja materjale;
 • tutvustame Enefit Connecti töötajatele ja partneritele keskkonnaõigusaktidest tulenevaid nõudeid, täidame neid ise ja eeldame nende täitmist ka partneritelt;
 • informeerime avalikkust Enefit Connecti tegevusega seotud keskkonnaaspektidest ja keskkonnamõjudest.
 • Enefit Connecti keskkonnajuhtimisele on omistatud rahvusvaheline  ISO 14001 (pdf)  keskkonnajuhtimise sertifikaat.

  Hindame regulaarselt meie tegevusest tulenevaid otseseid ja kaudseid keskkonda ja elukvaliteeti mõjutavaid aspekte ning nende võimalikku mõju.

  Olulised keskkonnaaspektid:

 • õli või kütuse lekked pinnasesse ja pinna- või põhjavette – keskkonnasaaste oht;
 • loodus- ja muinsuskaitseobjektide säilitamine – muinsus- ja looduskaitseobjektide kahjustumise oht;
 • pikaajalised elukvaliteeti, keskkonda või varasid mõjutavad elektrivarustuse katkestused – infrastruktuuri töö seiskumise ja avariide oht;
 • rajatiste ja ehitusobjektide tähistamine ning piiristamine – oht elule ja tervisele;
 • ohtlike ainete kasutamine ja jäätmete teke – keskkonnasaaste oht;
 • ehitusjäätmete teke – visuaalne reostus, elukeskkonna kahjustumise oht;
 • elektri otse- ja kaudpuute oht – oht elule ja tervisele;
 • tehniline elektrienergia kadu ja rajatiste elektri omatarve – keskkonnakoormuse suurenemise oht;
 • klientide ja avalikkuse vähene keskkonnateadlikkus – suuremate keskkonna- ja tervisekahjustuste oht;
 • jäätmete sorteerimine ja taaskasutamine – keskkonnakoormuse vähendamine.
 • Keskkonnakahjulike mõjude ennetamiseks ja vähendamiseks järgime väljatöötatud ennetusmeetmeid ja abinõusid ning nõuame seda ka oma partneritelt. Keskkonnahoiualastes küsimustes palume pöörduda objektil töid teostava töövõtja poole või saata e-kiri [email protected].

  Jäätmekäitlus

  Enefit Connecti tegevuse käigus tekkinud jäätmed sorteeritakse ning kõrvaldatakse kasutuskeskkonnast vastavalt jäätmete liigile ning õigusaktidest tulenevatele nõuetele. Peamised tekkivad jäätmed on:

 • immutatud puitpostid;
 • raudbetoonpostid;
 • metallijäätmed;
 • ehitusjäätmed;
 • elektri- ja elektroonikaseadmed ning nende osad;
 • õlijäätmed;
 • akud ja patareid.
 • Jäätmete käitlemist korraldavad Enefit Connecti töövõtjad ning jäätmeluba ja ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavad jäätmekäitlejad.

  Kliendiandmete töötlemine

  Kliendiandmeid küsime nii vähe kui võimalik ja nii palju kui on vajalik meie ülesannete täitmiseks. Andmed, mida küsime, on näiteks nimi, isikukood, kontaktandmed, suhtluskeel, tarbimiskoha andmed, tarbimisandmed jms. Neid andmeid vajame eelkõige selleks, et täita kliendiga sõlmitud lepingut, pakkuda kokkulepitud teenuseid ning täita õigusaktidest tulenevaid nõudeid.

  Ligipääs klientide andmetele on ainult töötajatel, kelle tööülesanded seda nõuavad. Andmete töötlemine piirdub üksnes tööülesannete täitmiseks vajalikuga.

  Kliendiandmete töötlemise põhimõtted (pdf) »
  Volitatud töötlejad (pdf) »