Iseteenindus

Enefit

Personaalsed energialahendused, mis arvestavad sinu vajadustega

Meilt saad kõik energiaga seonduva mugavalt ühest kohast

Oleme sinu partner roheteekonnal, pakkudes kasulikke, mugavaid ja uuenduslikke energialahendusi, mis muudavad energiatarbimise efektiivsemaks ja keskkonnasõbralikumaks.

Meie juures ootab sind mõjuga töö!

Enefitis saad:
 • tegutseda strateegiliselt olulises valdkonnas ning luua väärtust, mis mõjutab kõiki inimesi;
 • olla Eesti ühe suurima energiateenuste ettevõtte meeskonna liige ning anda panus rahvusvaheliste kasvuambitsioonide täitumisele;
 • kaasaegse ja inspireeriva töökeskkonna, mis toetab paindlikkust, loovust ja sinu isiklikku arengut.
 • Tutvun vabade ametikohtadega

  Enefit AS juhtkond

  Kelli Toss-Kaasik

  Juhatuse esimees
  [email protected]

  Deepak Ahluwalia

  Juhatuse liige äriarenduse valdkonnas
  [email protected]

  Reedik Poopuu

  Juhatuse liige kliendikogemuse valdkonnas
  [email protected]

  Roul Tutt

  Juhatuse liige koduturgude müügi valdkonnas
  [email protected]

  Heleri Drobet

  Arvelduse ja võla valdkonna juht
  [email protected]

  Nevel Jõgi

  Finantsjuht
  [email protected]

  Enefit Eesti

  Santa Tohver

  Eesti turu juht
  [email protected]

  Katrin Differt

  Teeninduskvaliteedi juht
  [email protected]

  Viljar Kont

  E-mobiilsuse juht
  [email protected]

  Kontaktid erakliendile

  Maaja Saluvee

  Klienditeeninduse juht
  [email protected]

  Artur Ikkonen

  Erakliendi segmendi juht
  [email protected]

  Kontaktid ärikliendile

  Roland Murakas

  Ärikliendi segmendijuht
  [email protected]

  Viktoria Koit

  Suurkliendihaldur
  [email protected]

  Vivika Kuldsaar

  Suurkliendihaldur
  [email protected]

  Janek Suvinõmm

  Suurkliendihaldur
  [email protected]

  Lembit Truza

  Suurkliendihaldur
  [email protected]

  Kristiina Vikat

  Müügihaldur
  [email protected]

  Enefit koduturgudel

  Enefit Läti - Enefit SIA

  Telefon: +371 6778 0590

  E-post: [email protected]

  Koduleht: www.enefit.lv

  Aadress: Roberta Hirša 1, Riia, LV-1045, Läti

  Asukoht kaardil »

  Registrikood: 40003824046

  KMKR: LV40003824046

  Juhatuse esimees
  Mārtiņš Vancāns
  [email protected]

  Enefit Leedu - Enefit UAB

  Telefon: +370 5 261 9141

  E-post: [email protected]

  Koduleht: www.enefit.lt

  Aadress: NOVA, Technopolis, 5 a.,V.Gerulaičio g. 10, LT-08200, Vilnius

  Asukoht kaardil »

  Registrikood: 300649187

  KMKR: LT100003539118

  Juhatuse esimees
  Vytenis Koryzna
  [email protected]

  Enefit Poola – Enefit Sp. z o.o.

  Telefon:+48 22 299 27 27

  E-post: [email protected]

  Koduleht: www.enefit.pl

  Aadress: ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa

  Asukoht kaardil »

  Registrikood: 0000639818

  KMKR: PL5252678371

  Tegevjuht
  Łukasz Musiałkiewicz
  [email protected]

  Enefit Soome - Enefit OY

  E-post: [email protected]

  Koduleht: www.enefit.fi

  Postiaadress: c/o HH Partners Attorneys-at-law Ltd.
  P.O. Box 232
  00101 HELSINKI

  Juhatuse esimees
  Armen Kasparov
  [email protected]

  Kontakt

  Enefit AS

  Aadress: Lelle 22, 11318, Tallinn

  Registrikood: 16130213
  KMKR: EE100366327

  Kontaktid kliendile:

  Telefon: 777 4040
  E-mail: [email protected]

  01.01.2024 muudatus »

  Tegevuspõhimõtted

  Kvaliteet ja ohutus

  Tegutseme kokkulepitud strateegia ja väärtuste alusel ning parandame juhtimist ja töökorraldust pidevalt, kaasates selleks nii töötajaid kui koostööpartnereid.

  Lähtume oma tegevustes järgmistest juhtpõhimõtetest:

 • aitame era- ja äriklientidel, kinnisvaraarendajatel ning taristuettevõtetel luua, hoida ja arendada elektri- ning sidevõrguga seotud kaasaegset elukeskkonda läbi tehnoloogia arengu, töötajate ja partnerite arendamise ning seda soodustava tegevuskeskkonna loomise. Võimekus lahendada klientide vajadusi terviklikult, kliendikeskselt ja tulevikukindlalt eristab meid teistest valdkonna ettevõtetest;
 • osutame järjepidevalt võrguteenuseid lähtuvalt kliendi põhjendatud vajadustest ja õigusaktide nõuetest;
 • kõrge teeninduskvaliteedi tagamiseks lähtume ühtsetest põhimõtetest Enefitis, kui ka partnerite juures;
 • kõige aluseks on kvaliteet, mida hindame kliendilubaduse täitmisega ja regulaarselt läbiviidava tagasisideküsitluse kaudu;
 • kõikides tegevustes lähtume alati ühtsetest väärtustest:
  kliendile kasulik
  väärtust kasvatav
  keeruline lihtsaks
  minust sõltub
  ohutus eelkõige
 • rakendame ettevõttes protsessijuhtimist kliendi vajadusest lähtuvalt, sh protsessid toimivad ühetaoliselt kõikide teenuste üleselt.
 • Enefitile väljastatud rahvusvahelised sertifikaadid:

 • ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (pdf) »
 • ISO 55001 (pdf) »
 • Ohutu ja tervisliku töökeskkonna tagamiseks:

 • Arendame ühist ohutuskultuuri ning loome ohutu töökeskkonna kaasates töötajaskonda ja partneri esindajaid.
 • Vahejuhtumite ja tööõnnetuste toimumisel ettevõttes, partnerite ning kolmandate osapoolte juures viime läbi uurimise, et välja selgitada asjaolud ja juurpõhjused ning rakendame abinõud samalaadse juhtumi kordumise vältimiseks.
 • Hindame õnnetuste, vahejuhtumite, ohuolukordade ja terviserikkumiste (sh haigestumiste) riske ning teavitame neist oma töötajaid ja partnereid.
 • Aitame kaasa avalikkuse ja huvitatud osapoolte teadlikkuse kasvatamisele meie hallatavatest seadmetest tulenevatest riskidest.
 • Tutvustame oma töötajatele ja koostööpartneritele töökeskkonnaalaseid õiguslikke nõudeid, täidame neid ise ja nõuame nende täitmist ka partneritelt.
 • Enefiti töökeskkonnaalasele tegevusele on omistatud rahvusvaheline ISO 45001 (pdf) töötervishoiu ja -ohutuse sertifikaat.

  Keskkonnahoid

  Oma igapäevases tegevuses väldime keskkonna saastamist ja lähtume järgmistest keskkonnapõhimõtetest:

 • järgime Eesti Energia ASi keskkonnapoliitikat Enefiti tegevust puudutavates osades;
 • analüüsime ettevõtte tegevusega seotud keskkonnamõjusid ning kasutame sobivaid tehnoloogilisi lahendusi, et vähendada negatiivset keskkonnamõju ja kadusid;
 • väärtustame säästlikku ressursikasutust ja materjalide taaskasutamist;
 • ennetame ja vähendame jäätmete teket, korraldame jäätmete käitlemist parimal viisil;
 • eelistame hankekonkurssidel muude võrdsete tingimuste puhul sertifitseeritud keskkonnajuhtimissüsteemiga tarnijaid, kes kasutavad keskkonda säästvaid tehnoloogiaid ja materjale;
 • tutvustame Enefiti töötajatele ja partneritele keskkonnaõigusaktidest tulenevaid nõudeid, täidame neid ise ja nõuame nende täitmist ka partneritelt;
 • informeerime avalikkust Enefiti tegevusega seotud keskkonnaaspektidest ja keskkonnamõjudest.
 • Enefiti keskkonnajuhtimisele on omistatud rahvusvaheline ISO 14001 (pdf) keskkonnajuhtimise sertifikaat.

  Hindame regulaarselt meie tegevusest tulenevaid otseseid ja kaudseid keskkonda ja elukvaliteeti mõjutavaid aspekte ning nende võimalikku mõju.

  Olulised keskkonnaaspektid:

 • õli või kütuse lekked keskkonda – keskkonnasaaste oht;
 • loodus- ja muinsuskaitseobjektide säilitamine – muinsus- ja looduskaitseobjektide kahjustumise oht;
 • pikaajalised elukvaliteeti, keskkonda või varasid mõjutavad elektrivarustuse katkestused – infrastruktuuri töö seiskumise ja avariide oht;
 • rajatiste ja ehitusobjektide tähistamine ning piirestamine – oht elule ja tervisele;
 • ohtlike ainete kasutamine ja jäätmete teke – keskkonnasaaste oht;
 • ehitusjäätmete teke – visuaalne reostus, keskkonnasaaste oht, elukeskkonna kahjustumise oht;
 • elektri otse- ja kaudpuute oht – oht elule ja tervisele;
 • klientide ja avalikkuse vähene keskkonnateadlikkus – suuremate keskkonna- ja tervisekahjustuste oht;
 • jäätmete sorteerimine ja taaskasutamine – keskkonnakoormuse vähendamine;
 • tulekahju laienemine elektripaigaldistest keskkonda – keskkonna ja elukeskkonna kahjustumise oht.
 • Keskkonnakahjulike mõjude ennetamiseks ja vähendamiseks järgime väljatöötatud ennetusmeetmeid ja abinõusid ning nõuame seda ka oma partneritelt. Keskkonnahoiualastes küsimustes palume pöörduda objektil töid teostava töövõtja poole või saata e kiri [email protected].

  Jäätmekäitlus

  Enefiti tegevuse käigus tekkinud jäätmed sorteeritakse ning kõrvaldatakse kasutuskeskkonnast vastavalt jäätmete liigile ning õigusaktidest tulenevatele nõuetele.

  Peamised tekkivad jäätmed on:

 • immutatud puitpostid;
 • raudbetoonpostid;
 • metallijäätmed;
 • ehitusjäätmed;
 • elektri- ja elektroonikaseadmed ning nende osad;
 • õlijäätmed;
 • akud ja patareid.
 • Jäätmete käitlemist korraldavad Enefiti töövõtjad ning keskkonnakaitseluba omavad jäätmekäitlejad.

  Kliendiandmete töötlemine

  Kliendiandmeid küsime nii vähe kui võimalik ja nii palju kui on vajalik meie ülesannete täitmiseks. Andmed, mida küsime, on näiteks nimi, isikukood, kontaktandmed, suhtluskeel, tarbimiskoha andmed, tarbimisandmed jms. Neid andmeid vajame eelkõige selleks, et täita kliendiga sõlmitud lepingut, pakkuda kokkulepitud teenuseid ning täita õigusaktidest tulenevaid nõudeid.

  Ligipääs klientide andmetele on ainult töötajatel, kelle tööülesanded seda nõuavad. Andmete töötlemine piirdub üksnes tööülesannete täitmiseks vajalikuga.

  Kliendiandmete töötlemise põhimõtted (pdf) »
  Volitatud töötlejad (pdf) »