Iseteenindus

Elektripaigaldise audit

Saa kindlus, et elektripaigaldis on kasutamiseks ohutu

Elektripaigaldise audit on seadusest tulenev kohustus

Elektripaigaldise korrasolekut peab seaduse järgi kontrollima juhul, kui soovid kasutusele võtta uute elektrisüsteemi. Auditit ei ole vaja ajutistele paigaldistele, mille peakaitse on alla 35 ampri ning olemasolevale paigaldisele tehtud juurdeehitistele, kui toiteliini ees olev kaitse on alla 35 ampri.

Teatud aja järel on elektrisüsteemis vaja teha ka korralisi või erakorralisi auditeid, sõltuvalt hoone tüübist ja ehitusaastast.

Audit on vajalik ka hoone kasutusloa saamiseks.

Kuidas vaadata, kas Sul on audit tehtud?

Tellin elektrisüsteemi auditi

Miks peab kõiki elektrisüsteeme teatud aja järel uuesti üle vaatama?

 • Elektrisüsteemist tulenevad ohud võivad jääda ilma korralise kontrollita märkamata, muutudes nähtavaks alles siis, kui ohtlik olukord on juba käes.
 • Juhtmete isolatsioon vananeb, elektrisüsteemile avaldavad mõju keskkonnatingimused. Seepärast on ohtlike olukordade vältimiseks soovitav lasta elektrisüsteem spetsialistidel aeg-ajalt põhjalikumalt üle vaadata.
 • Enefit on kiire ja mugav valik, kui soovid tellida elektripaigaldise auditit:

 • Oleme akrediteeritud teenusepakkuja ning teostanud tuhandeid usaldusväärseid elektriauditeid.
 • Meie spetsialistidel on vajalikud teadmised ning kõige põhjalikum ja pikaajalisem kogemus Eestis, et pakkuda sulle kvaliteetset elektripaigaldise auditit.
 • Elektripaigaldise auditi neli sammu

  Valmista ette

  Enne auditi tellimist veendu, et elektripaigaldis on hooldatud ja töökorras ning et sul on olemas vajalikud elektriprojektid ja -skeemid. Kui vajad selleks elektrikute abi, telli tööd Eesti Energiast.

  Võta ühendust

  Kui dokumendid olemas ja süsteem hooldatud, võta meiega ühendust. Vastame päringule hiljemalt kahe tööpäeva jooksul ja lepime kokku teostuse aja.

  Vaatleme, hindame ja koostame aruande

  Auditi jooksul tehakse süsteemile visuaalne ülevaatus, kontrollitakse dokumente ning viiakse läbi kontrollmõõtmised.

  Pakume lahendusi ja soovi korral teostame vajalikud elektritööd

  Kui kontrolli tulemusel ilmneb süsteemis puudujääke, siis on vaja need kõrvaldada. Enefit elektrikud saavad sellega abiks olla.

  Soovin elektripaigaldise auditi pakkumist

  Korduma kippuvad küsimused

  Kui oled kodu- ja/või kinnisvaraomanik, nõuab seadus, et esmane audit tuleb teha enne elektrisüsteemi kasutuselevõttu. Korralist auditit tehakse iga 3–15 aasta järel ning see sõltub sellest, milline on hoone liik:

 • I liigi elektripaigaldis. Esimese liigi alla kuuluvad kõrgendatud ohutasemega paigaldised, näiteks plahvatusohutsoonis või seda sisaldavad elektripaigaldised (nt tanklad), suurõnnetusohuga ettevõtte ohtlik objekt ning haiglad ja meditsiiniruumid, kus raviruumides võidakse kasutada võrgutoitelisi elektrilisi meditsiiniseadmeid, mille osad on kasutamisel patsiendiga füüsilises kontaktis. Iga 5 aasta järel.
 • II liigi elektripaigaldis. Teise liigi alla kuuluvad üle 35 amprise peakaitsmega madalpinge-elektripaigaldised (äri- ja büroohooned, tööstushooned jne), majutushoonete elektripaigaldised, enama kui kahe korteriga hoone korterivaldajate ühiskasutuses olevad elektripaigaldised ja kõik kõrgepingeelektripaigaldised (nt alajaamad). Iga 10 aasta järel.
 • III liigi elektripaigaldis. Kolmandasse liiki kuuluvad elektripaigaldised, mille peakaitsme nimivool on 35 amprit või vähem ja mis ei ole esimese ega teise liigi elektripaigaldis. Iga 15 aasta järel.
 • Elektripaigaldisele, mis on ehitatud või ümber ehitatud enne 2000. aastat, tuleb korraline audit teha järgmise sagedusega:

 • I liigi elektripaigaldises iga 3 aasta järel;
 • II liigi elektripaigaldises iga 5 aasta järel;
 • III liigi elektripaigaldises iga 10 aasta järel.
 • Eluruumi, sealhulgas suvila, ja elamu teenindamiseks vajaliku ehitise elektriseadme puhul ei ole elektripaigaldise korraline audit kohustuslik. Sellegipoolest soovitame järgida eelpool toodud tähtaegu.

  Ajutise elektripaigaldise korral määratakse järgmise kontrolli tähtaeg arvestades ehitise lubatavat kasutusaega või ehitise ehitamiseks kuluvat ettenähtavat ehitusaega.

  Auditi käigus teevad meie spetsialistid järgmisi töid:

 • Visuaalkontrolli käigus hinnatakse, kas elektripaigaldis on ehitatud projekti kohaselt, kooskõlas dokumentidega ja elektriseadme tootja poolt määratud paigaldus- või kasutusjuhenditele ja on kasutamiseks ohutu.
 • Elektripaigaldise dokumentatsiooni kontrolli käigus hinnatakse pisteliselt dokumentides esitatu vastavust nõuetele. Inspektor võib põhjendatud juhtudel teha dokumentatsioonile detailset hindamist või vajadusel taotleda täiendavate asjakohaste dokumentide ning lisateabe esitamist.
 • Mõõtmis- ja katsetustulemuste hindamise käigus hinnatakse elektripaigaldise ohutust ja nõuetele vastavust. Auditi tegija arvestab elektripaigaldise seisukorra hindamiseks korraldatud mõõtmisi, katsetusi ja uuringuid, kui need on tehtud selleks akrediteeritud või mõõteseaduse kohaselt pädevaks hinnatud labori poolt ja on asjakohased. Auditi tegija võib auditi tegemisel arvestada elektripaigaldise esitatud kontrollarvutusi.
 • Seotud teemad

  Elektritööd

  Kõik lahendused ühest kohast

  Elektritöödest

  Käidukorraldus

  Hoia elektrisüsteem töökorras

  Käidukorraldusest

  Energiamärgis

  Veendu hoone energiatõhususes

  Energiamärgis

  Tellin elektripaigaldise auditi

  Oled meie klient? Login sisse

  Ettevõtte esindaja andmed
  Esindaja nimi on kohustuslik
  Esindaja perekonnanimi on kohustuslik
  E-post on kohustuslik
  Telefon on kohustuslik
  Ettevõtte andmed
  Ettevõtte nimi on kohustuslik
  Registrikood on kohustuslik
  E-post on kohustuslik
  Telefon on kohustuslik
  Aadress on kohustuslik
  Kohustuslik väli
  Auditi läbiviimiseks tuleb tellijal esitada järgmised dokumendid:
  - teostusjoonis ehk tegelikkusele vastav elektriskeem (võib olla käsitsi joonistatud);
  - hoone elektriprojekt või elektriskeem, minimaalselt kilbi skeem;
  PS. Skeemide puudumisel saame vajadusel aidata skeemid koostada
  Kohustuslik väli

  Kohustuslik väli
  -

  Audit

  Enefit Inspekteerimisasutus omab Eesti Akrediteerimiskeskuse tunnistust I060. Audit viiakse läbi vastavalt inspekteerimisasutuse juhendile P36 ja ehitusajal kehtinud standarditele.

  Auditi tellija kohustuseks on tagada vajalikud tingimused auditiks.

  Kontrollmõõtmised

  Enefit mõõtelabor omab Eesti Akrediteerimiskeskuse akrediteerimistunnistust L275.

  Mõõtmised viiakse läbi vastavalt standardile EVS-HD 60364-6:2016, EVS-EN 62446-1:2016, EVS-EN 50522:2010 ja mõõtelabori mõõtemetoodikale (J3179). Kliendil õigus seirata mõõtelabori sooritust.

  Täiendav info leitav Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kodulehelt.