Iseteenindus

Abi

Vali, millise valdkonna küsimusele vastust otsid

Elektrileping ja üldteenus

Alates 2013. aastal toimunud elektrituru avanemisest on kliendil kaks eraldi teenuspakkujat: võrguteenuse pakkuja ja elektrimüüja.

Võrgulepingut on vaja, et saaksite igapäevaselt elektrit tarbida. Sõlmitud lepingu alusel varustab võrguettevõtja tarbimiskohta elektriga. Võrgulepinguga lepitakse kokku elektriga varustamise tingimused, võrguteenuse hinnapakett ja kontaktandmed info edastamiseks, näiteks plaaniliste katkestuste teadete saatmiseks. Võrgurikete lahendamise eest vastutab võrguettevõtja. Igas piirkonnas on vaid üks võrguteenuse pakkuja, enamikes piirkondades on selleks Elektrilevi.

Elektrilepingu sõlmimisel saad valida endale sobiva elektrimüüja ning enda jaoks sobivaima paketi ja hinnastamise viisi. Näiteks saad sa valida, kas eelistad börsihinda või kindlaks perioodiks fikseeritud hinda.

Elektrimüüjad võivad oma pakkumistes erineda ka muus kui elektrihinnas. Näiteks pakub Enefit kõigile oma klientidele ka tarbimise jälgimiseks mõeldud mobiilirakendust, võrguteenusega ühiselt esitatavat arvet, võimalust tellida professionaalset elektrikut ning Võrdse paketiga ka tasuta elektriseadmete ja -rikke kindlustust. Kui elektrimüüjate tehtud pakkumised on elektrihinna mõttes suhteliselt võrdsed, tulebki kaaluda, milline lisaväärtus lihtsustab argipäeva ning aitab kokku hoida väärtuslikku aega.

Kui oled välja kolimas, lõpeta kõigepealt oma võrguleping. Võrgulepingu saad lõpetada 30-päevase etteteatamisega oma võrguettevõtja juures. Elektrilevi võrgupiirkonna kliendina saad võrgulepingu lõpetada Elektrilevi e-teeninduses.

Võrgulepingu lõppemisega lõppeb automaatselt ka elektrileping. Elektrilepingu lõpetamiseks ei pea eraldi meiega ühendust võtma.

Kui oled andnud märku, et soovid võrgulepingut lõpetada, saab järgmine elanik asuda omakorda võrgulepingut sõlmima. Kui uut lepingut ei sõlmita 30 päeva jooksul pärast vana lepingu lõpetamissoovi esitamist, lülitatakse tarbimiskohas vool välja.

Kui oled sisse kolimas, sõlmi esmalt võrguleping võrguettevõtjaga, kelle piirkonnas tarbimiskoht asub. Võrguleping on kohustuslik, kui soovid elektrit tarbida ning see on eelduseks elektrilepingu sõlmimisele

Samal päeval, kui sõlmid võrgulepingu, soovitame sõlmida ka elektrilepingu – nii hakkavad mõlemad lepingud kehtima ühel ajal.

Sõlmin elektrilepingu

Kliendi surmast võib meile teatada kliendi lähedane inimene, kas sugulane, sõber, aga ka sotsiaaltöötaja või hooldaja. Surmast teatades võiks esitada meie klienditeenindusele surmatunnistuse, aga teeme alati päringu ka Rahvastikuregistrist, et olla kindlad teavituse õigsuses.

Energiateenuste puhul on inimesel enamasti kaks lepingut – võrguleping ja elektrileping. Lepingu omaniku surma korral on oluline võrguleping kas ümber vormistada uuele isiku nimele või lõpetada, kui antud aadressil keegi elektrit ei tarbi. Seni, kui leping on surnu nimel, tulevad ka arved vastavate kontaktandmetega. Kui arveid ei tasuta ja tekib võlg, siis toimub lõpuks voolu sulgemine ja lepingute lõpetamine.

Üldteenust tarbivad avatud elektriturul kodukliendid, kellel ei ole sõlmitud elektrilepingut ühegi kindla elektrimüüjaga. Elektri tarnimine üldteenuse raames on võrguettevõtja ülesanne. Kui võrguettevõtjal on üle 100 000 kliendi, nagu seda on Elektrilevil, ei tohi võrguettevõtja ise elektrimüügiga tegeleda, vaid peab selleks nimetama müüja. Elektrilevi nimetatud müüja on Eesti Energia.

Kodukliendi üldteenuse hinnastamise põhimõtete ja hindadega saad tutvuda siin.

Gaasileping

Enne, kui saad sõlmida gaasilepingu, peab sul olema kehtiv gaasi võrguleping. Võrgulepingu saad sõlmida ettevõttega, kelle piirkonnas sinu tarbimiskoht asub.

Erakliendi gaasilepingud on tähtajatud, kusjuures hinna müügiperioodi lõppkuupäev on alati jooksva aasta viimane kuupäev (näiteks 01.05.2023 – 31.12.2023). Ärikliendile sõlmitakse gaasileping tähtajalisena (üldjuhul alates müügiperioodi alguskuupäevast kuni jooksva kalendriaasta lõpuni).

Kui soovid gaasimüüjat vahetada, siis uue gaasimüüja juures peab olema leping sõlmitud vähemalt 14 päeva enne järgmise kuu algust. Sel juhul saab tarne alata järgmise kalendrikuu algusest. Kui kuu alguseni on jäänud vähem kui 14 päeva, siis nihkub tarne alguse kuupäev ühe kuu võrra edasi.

Sõlmin gaasilepingu

Gaasipaketti saad muuta igal ajahetkel, aga lepingu muudatuse korral algab pakett alates järgneva kuu esimesest kuupäevast. Gaasilepingu muutmiseks palume ühendust võtta klienditeenindusega.

Sul on õigus iga hetk lepingust loobuda, teatades sellest 30 päeva ette. Erakliendile lepingu ennetähtaegse lõpetamise tasu ei kohaldata. Gaasilepingu lõpetamiseks palume esitada avaldus meie klienditeenindusele e-posti või telefoni teel. Ärikliendi gaasilepingu ennetähtaegsel lõpetamisel võidakse kohaldada lepingu ennetähtaegse (st enne müügiperioodi lõppu) lõpetamise tasu vastavalt kliendi lepingule.

Gaasilepingu arvelduse aluseks on tarbitud gaasi kogus kuupmeetrites, kuid info mõttes näitame tarbitud koguseid arvel ka kilovatt-tundides. Gaasi müügihind ei sisalda võrguteenuse hinda, sest Enefit ei osuta gaasienergia võrguteenust. Võrguteenuse ja maagaasiaktsiisi eest esitab arve võrguteenuse pakkuja.

Näidud ja muud tehnilised küsimused palume esitada olemasolevale gaasivõrgu ettevõtjale. Eesti Energia võtab gaasiarve koostamisel aluseks võrguettevõtja poolt edastatud andmed. Kui on soov saada informatsiooni arvel olevate andmete (tarbimisandmete) kohta, siis palume ühendust võtta oma võrguettevõtjaga.

Volitus

Volituse kaudu saab anda teisele inimesele õiguse energiaostuga seotud toimingute haldamiseks. Nii võid näiteks võtta enda hooleks oma vanemate arvete haldamise. Lisaks on võimalik määrata volitusel ära ka see, kui suured õigused volitus annab.

Erinevad võimalused volitamiseks:

Täisvolitus – annab volituse saajale õiguse asjaajamiseks Enefit kõigis teemades ning Enefit ja Elektrileviga seotud lepingute haldamises. Volitus kehtib kõigis Enefit ja Elektrilevi teeninduskanalites erinevate tegevuste puhul (nt lepingute sõlmimine, muutmine, arvete tasumine, näitude teatamine jm).

Piiratud volitus – annab volituse saajale õiguse konkreetse viitenumbriga seotud lepingu haldamiseks ja arvelduse korraldamiseks või ainult arvelduse korraldamiseks.

Tarbimiskoha omanik saab anda volituse isikule, kes on registreeritud Enefit kliendiinfosüsteemis – seega tuleb volituse saajal end esmalt e-teeninduses kliendiks registreerida (ka siis, kui tarbimiskoht puudub).

Volitust saab vormistada mitut moodi:
 • e-teeninduses
 • e-posti teel
 • Selleks tuleb volitajal täita ja digiallkirjastada lihtvolitus ning edastada meile aadressil [email protected]
  Volikiri kodukliendile (docx) »
  Volikiri ärikliendile (docx) »
 • tavaposti teel
  Tavaposti teel käsitsi allkirjastatud volitused palume saata aadressile "Klienditeenindus, Lelle 22, Tallinn".
 • Koostan volituse e-teeninduses

  Tingimused ja kliendiandmete töötlemise põhimõtted

  Järgime oma klientide isikuandmete töötlemisel Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte. Kasutame andmeid ainult selleks, milleks me neid kogusime ning selle eesmärgi täitmiseks vajalikus ulatuses.

  Me säilitame sinu isikuandmeid perioodil, mis on vajalik eesmärkide saavutamiseks või kuni seadusega meile pandud kohustus seda ette näeb. Eesmärgi saavutamisel või seadusega pandud kohustuse lõppemisel kustutame me isikuandmed.

  Ligipääs klientide andmetele on ainult töötajatel, kelle tööülesanded seda nõuavad. Andmete töötlemine piirdub seejuures ainult tööülesannete täitmiseks vajalikuga. Ka ettevõtted, kes meiega andmete töötlemisel koostööd teevad (nt posti- ja trükiteenuse osutajad), järgivad samu reegleid kliendiandmete hoidmise kohta. Nendega sõlmitud lepingutes on kokku lepitud kliendiandmete saladuses hoidmise kohustus.

  Sul on õigus tutvuda oma kliendiandmetega Enefit e-teeninduses. Kui kliendiandmed on muutunud või muul põhjusel valed, palume meid sellest esimesel võimalusel teavitada.

  Enefit kliendina on sul õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadusest või muust õigusaktist.

  Kui soovid täiendavat teavet oma isikuandmete kasutamise küsimuses või abi oma õiguste realiseerimisel, võta ühendust meie klienditeenindusega.

  Enefit kliendiandmete töötlemise põhimõtted (PDF) »

  Tutvu meie volitatud töötlejatega (PDF) »

  Elektrileping

  Kehtivad alates


  Roheline Energia


  Elektritööd


  Energiasääst


  Mobiiliäpp


  Maagaasi leping


  Soojuspumbad


  Päikesepaneelid


  Kiire internet